Vekil’den milli sporculara ziyaret

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sırbistan’da yapılacak Balkan Badminton Şampiyonası’nda milli formayı giyecek Ceren Özdemir ve Hilmican Şimşek’i ziyaret ederek başarılar diledi.

Vekil’den milli sporculara ziyaret

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’na mil­li for­ma­yı gi­ye­cek spor­cu­la­rı zi­ya­ret et­ti. 16-19 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de Sır­bis­tan’ın No­vi­sad şeh­rin­de ya­pı­la­cak olan 17 Yaş Al­tı Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı gi­ye­cek olan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­büS­por­cu­la­rı Hil­mi­can Şim­şek ve Ce­ren Öz­de­mir’i AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya zi­ya­ret et­ti.


Os­man­cık Spor Sa­lo­nu’nda şam­pi­yo­na ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren spor­cu­lar ile bir­lik­te An­tre­nör Eren Mu­rat Gün­gör de Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım­da gö­rev ya­pa­cak. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Os­man­cık’ın bad­min­ton­da bir ekol ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­te­rek mil­li ta­kım­da gö­rev ya­pa­cak iki spor­cu­ya­da ba­şa­rı­lar di­le­di. Ka­ya, Bad­min­ton’un Ço­rum’da bu nok­ta­ya gel­me­sin­de bü­yük kat­kı­sı bu­lu­nan İl Tem­sil­ci­si ve Mil­li Ta­kım an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar ve eki­bi­ni­de kut­la­dı. 


Bad­min­ton İl Tem­sil­ci­si ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Çok ça­lı­şa­rak gel­dik­le­ri bu nok­ta­dan da­ha ile­ri­ye git­mek için de­vam­lı tem­po ar­tı­ra­rak ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Bo­yar, ve­ri­len des­tek ve kat­kı­lar ne­de­ni ile te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER