Veli Koçak yönetimindeki milli takım Balkan ikincisi

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sungurlu Belediyespor voleybol takımı antrenörü Veli Koçak’ın görev yaptığı U 17 erkek voleybol milli takımı İstanbul’da yapılan U 17 yaş altı Balkan Şampiyonası’nda finalde Bulgaristan’a yenilerek ikinci oldu.

Veli Koçak yönetimindeki milli takım Balkan ikincisi

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si ve ay­nı za­man­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nö­rü Ve­li Ko­çak’ın gö­rev yap­tı­ğı U 17 er­kek vo­ley­bol mil­li ta­kı­mı bal­kan ikin­ci­si ol­du.İs­tan­bul’da ya­pı­lan U 17 al­tı  Bal­kan Vo­ley­bol Şam­pi­yo­na­sı’nda mü­sa­ba­ka­lar Öz­ye­ğin Üni­ver­si­te­si Spor sa­lo­nu’nda oy­nan­dı.

Gru­bun­da ilk ma­çın­da Mol­do­va’yı ikin­ci ma­çın­da ise Sır­bis­tan’ı set ver­me­den 3-0 ye­nen mil­li ta­kım grup bi­rin­ci­si ola­rak ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da Yu­na­nis­tan ile kar­şı­la­şan U 17 vo­ley­bol mil­li ta­kı­mı bu maç­ta­da ra­ki­bi­ne set ver­me­den 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak fi­na­le yük­sel­di.

Fnal ma­çın­da Bul­ga­ris­tan ile kar­şı­la­şan U 17 mil­li ta­kı­mı ra­ki­bi önün­de ilk se­ti 25-17 kay­bet­ti ikin­ci se­ti 25-23 ka­zan­dı üçün­cü set­te ise uzat­ma­ya gi­den se­ti 25-27 kay­bet­ti ve maç­ta­ki kon­tro­lü bu set­te ra­ki­bi­ne kap­tır­dı. Dör­dün­cü set­te ise ma­ça tu­tu­na­ma­yan U 17 mil­li ta­kı­mı bu se­ti 13-25 ma­çı­da 3-1 kay­bet­ti ve Bal­kan İkin­ci­si ol­du.

Yak­la­şık 20 gün­dür mil­li ta­kım kam­pı Bal­kan Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ta­kım­da gö­rev ya­pan Ve­li Ko­çak şam­pi­yo­na­nın ar­dın­dan ye­ni se­zon için trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı bü­yük oran­da ta­mam­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un ha­zır­lık­la­rı­na yo­ğun­laş­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER