Veteranlar, Hopa’ya penaltı ile teslim:0-1

An­tal­ya’da dün baş­la­yan Tür­ki­ye Mas­ter­lar ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Fi­nal­le­rin­de Ço­rum Ve­te­ran­lar ilk ma­çın­da Ho­pas­por Mas­ter­lar ta­kı­mı­na pe­nal­tı go­lü ile 1-0 mağ­lup ol­du.

Veteranlar, Hopa’ya penaltı ile teslim:0-1

HARUN AKKAYA

An­tal­ya’da dün baş­la­yan Tür­ki­ye Mas­ter­lar ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Fi­nal­le­rin­de Ço­rum Ve­te­ran­lar ilk ma­çın­da Ho­pas­por Mas­ter­lar ta­kı­mı­na pe­nal­tı go­lü ile 1-0 mağ­lup ol­du.

Ma­ça iki ta­kım­da kon­trol­lü baş­la­dı an­cak 14. da­ki­ka­da ge­li­şen Ho­pas­por ata­ğın­da yan top­ta ce­za sa­ha­sı için­de Yet­kin sır­tı dö­nük po­zis­yon­da yük­sel­di­ği ha­va to­pun­da eli­ne çarp­ma­sı­na ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı atı­şı­nı Ali Ke­mal kul­lan­dı ve Ho­pa Mas­ter­lar maç­ta 1-0 öne geç­ti.

Gol­den son­ra Ço­rum Mas­ter­lar tüm hat­la­rı ile be­ra­ber­lik go­lü için yük­len­di. İlk ya­rı­da­ki ça­ba­sı so­nuç ver­me­yin­ce ilk ya­rı­yı Ho­pa Mas­ter­lar 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­da Ço­rum Ve­ta­ran­lar’ın tüm hat­la­rı ile ra­kip ka­le­ye yük­len­di ve Er­sel’in ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan iki sert vu­ru­şun­da ka­le­ci Yıl­dı­ray go­le izin ver­me­di ve ka­lan bö­lüm­de tem­sil­ci­miz gol bu­la­ma­yın­ca Ho­pa Mas­ter­lar sa­ha­dan 1-0 ga­lip ay­rıl­dı.
Ço­rum Ve­te­ran­lar C gru­bun­da ikin­ci ma­çın­da bu­gün Ka­ra­de­niz Ereğ­li ile kar­şı­la­şa­cak.

An­tal­ya’da dün baş­la­yan Tür­ki­ye Ve­te­ran­lar Şam­pi­yo­na­sı’nda 22 ta­kım ye­di grup­ta mü­ca­de­le edi­yor. Ço­rum Ve­te­ran­lar C gru­bun­da Ho­pa ve Ka­ra­de­niz Ereğ­li ta­kım­la­rı ile bir­lik­te mü­ca­de­le edi­yor.

Dün ilk ma­çın­da Ho­pa’ya 1-0 kay­be­den Ço­rum Ve­te­ran­lar bu­gün ikin­ci ma­çın­da sa­at 14’de Ka­ra­de­niz Ereğ­li ile kar­şı­la­şa­cak. Grup bi­rin­ci olan ta­kım­lar fi­nal­le­re yük­se­lir­ken di­ğer ta­kım­lar ise Va­tan Ku­pa­sı ve Fe­de­ras­yon  Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le­ye de­vam ede­cek. Maç­lar 28 Ni­san cu­mar­te­si gü­nü oy­na­na­cak fi­nal ile so­na ere­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER