Veteranlar Kupa’yı Fatih Özcan’a verdi

Çorum Veteranlar, Antalya’da katıldıkları Türkiye finallerinde müsabakalara çıkamama durumunda kendilerine verdiği destek ile FedErasyon Kupası’nı kazanmalarını vesile olan Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan’a verdiler. Kupayı Belediye Başkanı Zeki Gül verdi.

Veteranlar Kupa’yı Fatih Özcan’a verdi

HARUN AKKAYA
Ço­rum Ve­te­ran­lar ta­kı­mı An­tal­ya’da ka­zan­dık­la­rı Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nı ken­di­le­ri­ni bu mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tıl­mak­ta ya­şa­dık­la­rı so­run sı­ra­sın­da mad­di ve ma­ne­vi yan­la­rın­da olan Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can’a ver­di.
Pa­zar gü­nü Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Stad’ın­da dü­zen­le­nen Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zon açı­lı­şı ön­ce­sin­de Ef­sa­na isim­le­rin oy­na­dı­ğı maç ön­ce­sin­de geç­ti­ği­miz se­zon Ço­rum Ve­te­ran­lar ta­kı­mın­da for­ma gi­yen ve ta­kım so­rum­lu­lu­ğu­nu ya­pan Sa­lih Öz­türk ve El­van Mi­lağ An­tal­ya’da ka­zan­dık­la­rı Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı olan Fa­tih Öz­can’a ver­di­ler.
Ta­kım So­rum­lu­la­rı Öz­türk ve Mi­lağ, Tür­ki­ye fi­nal­le­ri için ken­di im­kan­la­rı ve yar­dım­cı olan ku­ru­luş­lar ile git­tik­le­ri An­tal­ya’da mü­sa­ba­ka­la­ra çı­ka­ma­ma nok­ta­sı­na gel­dik­le­ri an­da yar­dım­la­rı­na ko­şan Fa­tih Öz­can sa­ye­sin­de maç­la­ra ka­tıl­dık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.
Bu des­tek so­nun­da ta­kım ola­rak ka­zan­dık­la­rı Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nı Öz­can’a ve­ren Öz­türk ve Mi­lağ ken­di­si­ne tüm Ço­rum Ve­te­ran­lar’ı adı­na te­şek­kür et­ti­ler ve bu des­te­ğin ör­nek ol­ma­sı­nı di­le­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER