Veteranlar’da Ali Doğan Genel Sekreter

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu’nda Batı ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doğan yönetime girdi ve Genel Sekreter olarak görev aldı.

Veteranlar’da Ali Doğan Genel Sekreter

HA­RUN AK­KA­YA
Tür­ki­ye Mas­ter­lar ve Ve­te­ran­lar Fe­de­ras­yo­nu Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­ru­lu so­nun­da Ali Do­ğan Yö­ne­ti­me gir­di ve Ge­nel Sek­re­ter ola­rak gö­rev al­dı,
2 Ey­lül 2018 Pa­zar gü­nü is­tin­ye­de bu­lu­nan İs­tan­bul Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu bi­na­sın­da ya­pı­lan (TMVFL) Tür­ki­ye Mas­ter­ler ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ola­ğan Üs­tü Ge­nel Ku­ru­lu ya­pıl­dı. Mev­cut baş­kan Ke­nan Gür­su'nun tek aday ola­rak ka­tıl­dı­ğı se­çim­de de­le­ge­le­rin ta­ma­mı­nın oyu­nu ala­rak tek­rar baş­kan­lı­ğa se­çil­di.
TMVFL YÖ­NE­TİM KU­RU­LU
Ke­nan Gür­su baş­kan­lı­ğın­da ki ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu da de­le­ge­le­rin oyu ile se­çil­di. TMFVL Ge­nel Sek­re­ter­li­ği Ali Do­ğan, Baş­kan Ve­ki­li Mus­ta­fa Ek­şi­oğ­lu, Baş­kan Yar­dım­cı­lık­la­rı­na Eser Çe­tin­taş, Ha­san Gü­müş­ke­sen, Sa­vaş Bu­yur­man se­çi­lir­ken yö­ne­tim ku­ru­lun­da ay­rı­ca Asım Öz­de­mir, Tur­gay Kap­lan, Me­tin Öza­kın, Tan­ju Nay­man, Fa­tih Ci­min­li, Mus­ta­fa Ba­yar, Bah­ri Öz­kan, Ala­at­tin Sa­raç ve Ber­kant Esen yer al­dı.
ALİ DO­ĞAN GE­NEL SEK­RE­TER
Tür­ki­ye Mas­ter­ler ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ba­tı ve Or­ta Ka­ra­de­niz Tem­sil­ci­li­ği­ni 2015 yı­lın­dan iti­ba­ren sür­dü­ren Ali Do­ğan ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu­na se­çil­di. Do­ğan, ya­pı­lan gö­rev da­ğı­lı­mı­na gö­re TMVFL Ge­nel Sek­re­ter­lik gö­re­vi­ni ya­pa­cak. Ay­rı­ca Ba­tı ve Or­ta Ka­ra­de­niz Böl­ge Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ne de de­vam ede­cek.
Ali Do­ğan se­mi­ne­ri ne­de­ni ile Er­zu­rum’da ol­ma­sı ne­de­ni ile Ge­nel Ku­ru­la ka­tı­la­ma­dı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, 10:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER