Veteranlar’dan ‘DESTEK’ teşekkürü

Bu yıl Veteranlar Liginde Konfederasyon Kupası ile birlikte gol krallığını ve en iyi kaleci ödüllerini alan Çorum takımı sorumlusu ve kaptanı Salih Öztürk tüm imkansızlıkları rağmen elde edilen başarıdan dolayı arkadaşlarına teşekkür etti. Öztürk bu zor koşullarda kendilerine destek veren kişi ve kurumlara ise teşekkür etti.

Veteranlar’dan ‘DESTEK’ teşekkürü

MU­RAT KA­RA­SU

Ço­rum Ve­te­ran­lar Ta­kı­mı So­rum­lu­su ve kap­ta­nı Sa­lih Öz­türk, bu yıl mü­ca­de­le et­tik­le­ri Ve­te­ran­lar Li­gi ve Fi­nal­le­rin­de ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dık­la­rı­nı ve se­zo­nu üç ku­pa ile ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Bu çok ko­lay ol­ma­dı an­cak des­tek­çi­le­ri­miz sa­ye­sin­de se­zo­nu böy­le gü­zel ta­mam­la­dık’ de­di.

Bu yıl ta­ma­men ken­di im­kan­la­rı ile li­ge baş­la­dık­la­rı­nı ve bu sü­reç­te fut­bol­cu ar­ka­daş­la­rı­nın bü­yük öz­ve­ri­ler gös­te­re­rek se­zo­nu grup­ta üçün­cü ola­rak bi­ti­re­rek Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­zan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Öz­türk ‘Ger­çek­ten 13 ki­şi­lik kad­ro­muz ile git­ti­ği­miz fi­nal­ler­de beş gün üst üs­te maç ya­pa­rak çok zor bir mü­ca­de­le ver­dik. Bu­na rağ­men so­nu­cun­da Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nı ka­zan­dık ay­rı­ca en iyi ka­le­ci ve gol kra­lı ödül­le­ri­ni ala­rak Ço­rum’u An­tal­ya’da çok gü­zel şe­kil­de tem­sil et­tik.
Bu zor­lu sü­reç­te biz­le­rin ya­nın­da olan mad­di ve ma­ne­vi des­tek ve­ren­le­re­de te­şek­kür et­me­yi bir borç bi­li­yo­ruz. Ön­ce­lik­le lig maç­la­rı­na gi­dip ge­liş­me­le­ri­miz­de araç tah­si­sin­de bü­yük kat­kı sağ­la­yan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan’a, Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­mek için ara­cı­mı­zı te­min eden mil­let­ve­ki­li­miz Ah­met Sa­mi Cey­lan’a, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’e çok te­şek­kür edi­yo­rum.

Ay­rı­ca fut­bol­cu ar­ka­daş­la­rın yap­tı­ğı kat­kı­nın ye­ter­siz kal­ma­sı üze­ri­ne se­zon ba­şın­da for­ma spon­so­ru­muz olan ve An­tal­ya’ya git­mek için­de mad­di des­tek sağ­la­yan Si­mit­çi Dün­ya­sı’na, Boy­yem’e, Efe Se­bat Ta­rım Ma­ki­na­la­rı İb­ra­him Kü­çü­ke­fe, Çi­men­tos­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ali Dur­sun’a ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan ada­yı Fa­tih Öz­can’a biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dık­la­rı ve zor za­ma­nı­mız­da ya­nı­mız­da ol­duk­la­rı­nı için çok te­şek­kür edi­yo­rum. So­nuç­ta biz­ler ta­kım ola­rak Ço­rum adı­na lig­de mü­ca­de­le et­tik ve An­tal­ya’da 22 ta­kım ara­sın­da üç ku­pa ala­rak ili­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­ti­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2018, 12:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER