Yakup transferi Malatya’yı bekliyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ye­ni se­zon­da kad­ro­su­na kat­ma­yı plan­la­dı­ğı Ya­kup Al­kan’da Ye­ni Ma­lat­yas­por’un ka­ra­rı bek­le­ni­yor.

Yakup transferi Malatya’yı bekliyor

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ye­ni se­zon­da kad­ro­su­na kat­ma­yı plan­la­dı­ğı Ya­kup Al­kan’da Ye­ni Ma­lat­yas­por’un ka­ra­rı bek­le­ni­yor. 2015-2016 se­zo­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı gi­yen ve at­tı­ğı 21 gol­le se­zo­nu gol kra­lı ola­rak ka­pa­tan Ya­kup Al­kan ge­çen se­zon ba­şın­da kır­mı­zı si­yah­lı ku­lüp­le an­la­şa­ma­mış ve ön­ce Ye­ni Or­dus­por ile an­laş­mış fa­kat se­zon ba­şı trans­fer dö­ne­mi bit­me­den Di­yar­be­kirs­por’a trans­fer ol­muş­tu.

Di­yar­be­kirs­por’da 26 maç­ta for­ma gi­yen Ya­kup Al­kan se­zo­nu beş gol­le ka­pat­mış­tı. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gös­ter­di­ği per­for­man­sı tut­tu­ra­ma­yan Ya­kup Al­kan kır­mı­zı si­yah­lı ku­lüp­le ye­ni­den te­ma­sa geç­miş­ti.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da me­ne­je­ri ile bir­lik­te Ço­rum’a ge­len Ya­kup Al­kan Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile gö­rüş­tü. Gö­rüş­me so­nun­da fi­yat ko­nu­sun­da bü­yük oran­da an­laş­ma sağ­lan­dı. Ye­ni Ma­lat­yas­por’la söz­leş­me­si 2020’de so­na ere­cek olan Ya­kup Al­kan bon­ser­vi­si­ni al­mak için sa­rı kır­mı­zı­lı ku­lüp yö­ne­ti­mi ile gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Bu haf­ta için­de so­ru­nu çöz­me­si ha­lin­de kır­mı­zı si­yah­lı ku­lüp­le söz­leş­me im­za­la­ma­sı bek­le­ni­yor.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 10:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER