Yeni Genel Kaptan Mehmet Akif Tatlı

Çorum Belediyespor’da yeni genel kaptan Mehmet Akif Tatlı oldu. Başkan Yardımcısı Mustafa Altunkaya, Akif’in teknik heyet, futbolcular ile yönetim arasında köprü olacağını genel kaptan olarak tüm yetkileri olacağını söyledi. Akif Tatlı ise futbola başladığı şehrin takımında böyle bir göreve layık görülmesinden dolayı heyecanlı olduğunu ve başarılı olmak için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Yeni Genel Kaptan Mehmet Akif Tatlı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni Ge­nel Kap­tan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın es­ki fut­bol­cu­la­rın­dan Meh­met Akif Tat­lı ol­du. Meh­met Akif Tat­lı dün Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da res­men kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın Ge­nel Kap­ta­nı ol­du.

Ye­ni Ku­lüp te­sis­le­rin­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya, yö­ne­tim ola­rak yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da Ge­nel Kap­tan­lık gö­re­vi için üç aday ara­sın­dan Meh­met Akif Tat­lı’nın Baş­kan Fa­tih Öz­can ta­ra­fın­dan bu gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.

Al­tun­ka­ya, Meh­met Akif Tat­lı’nın ye­ni se­zon­da yö­ne­tim ile Tek­nik He­yet ve fut­bol­cu­lar ara­sın­da köp­rü gö­re­vi­ni gö­re­ce­ği­ni ve Ge­nel Kap­tan­lık yet­ki­le­ri­nin ta­ma­mı­na sa­hip ola­rak gö­rev ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. Al­tun­ka­ya, Meh­met Akif Tat­lı’ya ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iki se­zon for­ma gi­yen Meh­met Akif Tat­lı ise fut­bo­la baş­la­dı­ğı ve ye­tiş­ti­ği şeh­rin ta­kı­mı­na hiz­met  et­mek­ten do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tat­lı ön­ce­lik­le ken­di­ni bu gö­re­ve la­yık gö­ren Baş­kan Fa­tih Öz­can ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­ne te­şek­kür et­ti. Ye­ni se­zon­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’u he­de­fe ulaş­tır­mak için al­dı­ğı gö­re­ve la­yı­kı ile ye­ri­ne ge­tir­mek için elin­den ge­len ça­ba­yı gös­te­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek tüm ca­mi­ayı ta­kı­ma sa­hip çık­ma­ya da­vet et­ti.

MEH­MET AKİF TAT­LI: 1986 Er­zu­rum Ho­ra­san do­ğum­lu Meh­met Akif Tat­lı 1999 yı­lın­da Ço­rum İl Özel İda­res­por’da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da da­ha son­ra Ço­rum Genç­ler­bir­li­ği for­ma­sı­yı giy­di ve 2003 yı­lın­da Ço­rums­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı. Ar­dın­dan Es­ki­şe­hirs­por’a trans­fer olan­ve 4 yıl kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı giy­dik­ten son­ra sı­ra­sıy­la Göz­te­pe, Ye­ni Ma­lat­yas­por, Sa­rı­yer for­ma­lı­rı giy­dik­ten son­ra 2013 yı­lın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan Tat­lı iki yıl kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı giy­dik­ten son­ra Er­zin­cans­por ve Ay­va­lık­gü­cü ta­kım­la­rın­da mü­ca­de­le et­ti ve iki se­zo ön­ce Ser­hat Ar­da­hans­por ar­dın­dan da He­ki­moğ­lu Do­ğans­por’da ama­tör ola­rak for­ma giy­dik­ten son­ra fut­bo­lu geç­ti­ği­miz se­zon­da bı­rak­tı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2018, 10:52
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bektaş uz
Bektaş uz - 4 yıl Önce

Yapamaz futbolculuk başka idarecilik başka git gide batıyor bu yönetim..

Tekin
Tekin - 4 yıl Önce

Hah bulmuşlar bir emir eri genel kaptan,bide emir eri hoca bulurlar takım olur SAMPİYON takım kimlere kalmış ya....

Celal
Celal - 4 yıl Önce

Bulmuşlar Tekin kardeş hocayı da 2yıl önce bize gelmişti 9. Hafta başarısız olup gönderilmişti o zaman futbolcumuz OĞUSHAN getirmişti bu hocayı bu yılda Kırıkhansporda görev aldı takımı amatöre düşürdü ve yine alındı getirildi ne gülünç bir yönetimimiz varmış bizim haberimiz yokmuş....

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Bunlar mı yönetecek takımı ya

SIRADAKİ HABER