Yüklemeye devam

Yeni sezon hazırlıklarınının üçüncü etabını Kızılcahamam’da sürdüren Çorum Belediyespor dün de sabah ve akşam teknik, taktik ve kondisyondan oluşan koordinasyon ağırlıklı bir program uygulandı.

Yüklemeye devam

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ham kam­pın­da dün­de sa­bah ve ak­şam çift an­tren­man ya­pa­rak gü­nü ta­mam­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar öğ­len sa­at­le­rin­de Otel sa­ha­sın­da ak­şam ise Kı­zıl­ca­ha­mam İl­çe Sta­dı’nda yap­tı­ğı an­tren­man­la­ra tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­man­lar­da tek­nik, tak­tik ve kon­dis­yon­dan olu­şan kar­ma bir prog­ram uy­gu­lan­dı. Tek­nik He­yet fut­bol­cu­la­rın fi­zik­sel ola­rak iyi du­ru­ma gel­me­si için bir yan­dan yük­le­me­ye de­vam eder­ken di­ğer yan­dan ise tak­tik­sel ça­lış­ma ile lig­de oy­na­ya­cak­la­rı oyun dü­ze­ni­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­ya ça­lış­tı­ğı göz­len­di.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu­gün­de sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER