Zülfiye Hoca çalışmaya aralıksız devam ediyor

Çorum’da Atletizm ve Hentbol branşında çalışmaları ile başarılı sporcular yetiştiren Zülfiye Kurt hoca Belediye ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortak projesi atletizm eğitsel oyunlarında yaz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların hem çocuklara spor yaptırmak hemde geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için çok önemli olduğunu belirten Zülfiye Kurt kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Zülfiye Hoca çalışmaya aralıksız devam ediyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum’un son yıl­lar­da bü­yük ge­li­şim gös­te­ren branş­lar ara­sın­da ön sı­ra­lar­da yer alan At­le­tizm’de ça­lış­ma­lar ara­lık­sız de­vam edi­yor. Bu ça­lış­ma­lar­da is­mi öne çık­ma­sa­da ar­ka plan­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ile spor ca­mi­ası­nın bü­yük be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan bir isim Zül­fi­ye Kurt.

An­tre­nör ola­rak HE Kül­türs­por bün­ye­sin­de Hent­bol ve At­le­tizm branş­la­rın­da ça­lış­ma ya­pan Zül­fi­ye Kurt yaz ta­ti­lin­de de Be­le­di­ye ve Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü or­tak pro­je­si at­le­tizm eğit­sel oyun­la­rın­da ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun şe­kil­de sür­dü­rü­yor. Zül­fi­ye Kurt yaz ta­til­le­rin­de ço­cuk­la­rın spor di­sip­li­ni ile ge­çir­me­si ve dost­luk­la­rı­nı ge­liş­tir­me­si adı­na  son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu ve ça­lış­ma­lar­da bu ko­nu­da­ki ge­liş­me­le­ri gör­mek­ten do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

At­le­tizm bran­şın­da yıl bo­yun­ca yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı ya­zın at­le­tizm eğit­sel oyun­la­rı kap­sa­mın­da de­vam et­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Zül­fi­ye Kurt ‘Ço­cuk­la­rı­mı­za hem spor yap­tır­mak hem­de mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­re sa­hip genç­ler ye­tiş­tir­mek için yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma­la­rı­mı­za ver­dik­le­ri des­tek­ten do­la­yı Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül ve Halk Eği­tim Mü­dü­rü Fu­at Bal’a çok te­şek­kür edi­yo­ruz’ de­di.
Zül­fi­ye Kurt bu yıl için­de ya­pı­lan at­le­tizm ya­rış­ma­la­rın­da el­de et­tik­le­ri de­re­ce­ler ile ili­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­ti­ler. Bu yıl içe­ri­sin­de Böl­ge­sel Kros Li­gin­de iki ta­kı­mı­mız fi­na­le çık­tı. On spor­cu­mu­zun mü­ca­de­le et­ti­ği Kros li­gin­de el­de edi­len de­re­ce­ler ge­le­cek adı­na son de­re­ce umut ve­ri­cib

İs­tan­bul Sa­lon At­le­tizm De­ne­me ya­rış­la­rın­da spor­cu­la­rı­mız bir Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ği bir ikin­ci­li­ği ka­zan­dı­lar. Tür­ki­ye Sa­lon At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda Meh­met Kal­yon­cu 3000 met­re­de do­ku­zun­cu ol­du. Bur­sa’da ya­pı­lan Olim­pik De­ne­me ya­rış­ma­la­rın­da ise  Ali İm­ran Taş­ko­yan ikin­ci olur­ken 1500 met­re­de ise Meh­met Kal­yon­cu dör­dün­cü ol­du. 3000 met­re­de ise Kal­yon­cu üçün­cü Me­lih Öl­mez ise dör­dün­cü­lü­ğü al­dı. Ay­rı­ca Ku­lüp­ler Dağ ko­şu­la­rın­da kız er­kek ta­kım­la­rı Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne yük­sel­di ve 8 Ağus­tos’ta Kü­tah­ya Ediz’de ya­pı­la­cak olan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı­lar. Meh­met Kal­yon­cu ay­rı­ca Hi­tit Ko­şu­su’nda bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı. 
Hent­bol bran­şın­da da ge­rek okul ge­rek­se ku­lüp­ler ba­zın­da ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Zül­fi­ye Kurt ku­lüp­ler­de ta­kım ha­lin­de bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Amaç­la­rı­nın ço­cuk­la­rı­na spor alış­kan­lı­ğı­nı ka­zan­dır­mak ve ba­şa­rı­lı olan­la­rı ise ön­ce ili­miz son­ra ise Türk spo­ru­na ver­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kurt ken­di­le­ri­ne des­tek ve­ren her­ke­se ve özel­lik­le­de spor­cu ve­li­le­ri il­gi­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER