‘Birlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecek’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le açık­la­ma­ yap­tı.

‘Birlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecek’

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı mü­na­se­be­tiy­le ya­yım­la­dı­ğı me­saj­da, “Ta­ri­hi­mi­zin en önem­li dö­nüm nok­ta­sı ve mil­le­ti­mi­zin hür­ri­yet ve ba­ğım­sız­lık fik­ri­nin öl­mez bir abi­de­si ola­rak ta­rih­te­ki ye­ri­ni alan 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­mız, ay­nı za­man­da ba­ğım­sız ya­şa­mak is­te­yen bir­çok ulu­sa da yol gös­ter­miş­tir.” de­di.

Türk mil­le­ti­nin makûs ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­ren bu za­fer ile Türk mil­le­ti hiç­bir şe­kil­de va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğün­den, ba­ğım­sız­lık ve hür­ri­ye­tin­den ödün ver­me­ye­ce­ği­ni, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­lik şu­uru içe­ri­sin­de son­su­za ka­dar hür, ba­ğım­sız ve onur­lu bir şe­kil­de ya­şa­ya­ca­ğı­nı bü­tün dün­ya­ya is­pat et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Şa­hi­ner, “Ül­ke­mi­zi iler­le­yi­şin­den alı­koy­mak is­te­yen te­rör ör­güt­le­ri­nin ha­in sal­dı­rı­la­rı­na al­dır­ma­dan, iha­net çe­te­le­ri­ni hüs­ra­na uğ­ra­ta­rak, bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma için­de mü­ca­de­le­miz sü­re­cek­tir. 

Bu ve­si­ley­le bir kez da­ha Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, Bü­yük Ta­ar­ruz’un Baş­ko­mu­ta­nı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal’i ve is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin bü­tün kah­ra­man­la­rı­nı min­net­le yad edi­yor, tüm şe­hit­le­ri­mi­ze ve ga­zi­le­ri­mi­ze Al­lah’tan rah­met di­li­yo­rum. 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­mız kut­lu ol­sun.” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER