Gönül sofrasında buluştular

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak Ata­türk mey­da­nı­na ku­ru­lan if­tar ça­dı­rın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’le bir­lik­te si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın baş­kan­la­rı, muh­tar­lar, sen­di­ka baş­kan­la­rı, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve va­tan­daş­lar if­tar yap­tı.

Gönül sofrasında buluştular

Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak Ata­türk mey­da­nı­na ku­ru­lan if­tar ça­dı­rın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’le bir­lik­te si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın baş­kan­la­rı, muh­tar­lar, sen­di­ka baş­kan­la­rı, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve va­tan­daş­lar if­tar yap­tı.

Gö­nül sof­ra­sı ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı if­tar ça­dı­rın­da Ra­ma­zan’ın gü­zel­lik­le­ri­ni bir­lik­te ya­şa­mak­tan gu­rur duy­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Şa­hi­ner, “Bi­lin­di­ği üze­re Ra­ma­zan ayı dost­luk, kar­deş­lik ve rah­met ayı­dır. Biz de baş­kan­la­rı­mız, muh­tar­la­rı­mız ve dost­la­rı­mız­la bir­lik­te gö­nül sof­ra­mız­da bu­luş­tuk. Bu ça­dır­da mad­di ma­ne­vi eme­ği ge­çen her­kes­ten Al­lah ra­zı ol­sun. Hep bir­lik­te da­ha ni­ce Ra­ma­zan ayı­na ka­vuş­mak ümi­diy­le, her­ke­se ha­yır­lı Ra­ma­zan­lar di­li­yo­rum. Yü­ce Mev­la tut­tu­ğu­muz oruç­la­rı ka­bul et­sin in­şal­lah.” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER