Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi

Sun­gur­lu'da kur­ban hiz­met­le­ri ko­mis­yon ka­ra­rı­na gö­re Kur­ban Bay­ra­mı’nda hal­kın kur­ban­la­rı­nı tes­pit edi­len 5 ay­rı yer­de ke­se­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. 

Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi

Ya­pı­lan açık­la­ma da Sun­gur­lu’da kur­ban ke­sim yer­le­ri, An­ka­ra Sam­sun As­fal­tı Bak­tat Te­sis­le­ri kar­şı­sın­da bu­lu­nan Ye­ni Mez­ba­ha­ne, Ha­cet­te­pe Ma­hal­le­si 1100. So­kak Pa­zar­ye­ri ya­nın­da bu­lu­nan boş ar­sa, Fa­tih Ma­hal­le­si 3003 So­kak Ya­vuz Se­lim İl­ko­ku­lu kar­şı­sı, Bah­çe­li­ev­ler Ma­hal­le­si Mi­mar Si­nan Cad­de­si 2027. So­kak ofis kar­şı­sı ve Tu­ran Ma­hal­le­si Şe­hit Nu­ri Ba­yav Cad­de­si Al­tı­noğ­lu Ca­mi kar­şı­sın­da bu­lu­nan boş ar­sa ke­sim ye­ri ola­rak be­lir­len­di. 


 Kur­ban Bay­ra­mı bo­yun­ca kur­ban­lık­la­rı­nı Sun­gur­lu Be­le­di­ye­si mez­ba­ha te­sis­le­rin­de kes­tir­mek is­te­yen va­tan­daş­la­rın ko­mis­yo­nun be­lir­le­di­ği üc­ret kar­şı­lı­ğın­da ke­sim yap­tı­ra­bi­le­cek­le­ri ha­tır­la­tan Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, hal­kın hu­zur­lu bir bay­ram ge­çir­me­si için bay­ram sü­re­sin­ce be­le­di­ye hiz­met­le­ri­nin ak­sa­ma­dan de­vam ede­ce­ği­ni ifa­de et­ti. 


 Hal­kın ve es­naf­la­rın ko­lay­lık­la alış ve­riş­le­ri­ni ya­pa­bi­le­cek­le­ri can­lı hay­van pa­za­rı­nı ekip­le­rin sü­rek­li de­ne­tim al­tın­da tut­tu­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Şa­hi­ner, "Açık alan­lar­da hal­kı­mı­zın et çe­ki­mi yap­ma­ma­la­rı­nı ve kö­tü gö­rün­tü ser­gi­le­me­me­le­ri­ni ri­ca edi­yo­ruz. Hal­kı­mı­zın di­ni ve­ci­be­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken çev­re­ye kar­şı da­ha du­yar­lı dav­ra­na­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum. Kur­ban ke­si­mi ne­de­niy­le il­çe­de olu­şa­bi­le­cek kö­tü gö­rün­tü­ler­den ko­run­mak için ekip­le­ri­miz 24 sa­at gö­rev ba­şın­da ola­cak­tır. Ke­sim yer­le­ri dı­şın­da, çar­şı için­de ve­ya ma­hal­le ara­la­rın­da ke­sim ya­pıl­ma­ma­sı­nı tüm Sun­gur­lu hal­kın­da ri­ca edi­yo­ruz. Kur­ban­la­rın di­ni ve­ci­be­le­re uy­gun, sağ­lık ve çev­re şart­la­rı­nı ta­şı­yan yer­ler­de ke­sil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ke­sim so­nun­da da te­miz­li­ğe aza­mi öl­çü­de dik­kat edil­me­si ge­rek­mek­te­dir" de­di.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER