TÜBİTAK’tan sanayicilere destek programı

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank, TÜ­Bİ­TAK'ın ye­ni des­tek prog­ra­mı TEY­DEB 2.0'ın, ca­ri açı­ğın azal­tıl­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re, yük­sek kat­ma de­ğer­li ürün­le­rin üre­ti­mi­ne önem­li kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

TÜBİTAK’tan sanayicilere destek programı

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜ­Bİ­TAK) Tek­no­lo­ji ve Ye­ni­lik Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı'nda (TEY­DEB) sis­tem de­ği­şik­li­ği­ne gi­dil­di­ği­ni, 10 ay­rı des­tek prog­ra­mı­nın sa­de­leş­ti­ri­le­rek, ‘TEY­DEB 2.0’ adıy­la ye­ni bir des­tek prog­ra­mı ha­zır­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ba­kan Va­rank, ye­ni des­tek prog­ra­mıy­la ca­ri açı­ğın azal­tıl­ma­sı­nı, kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün ve tek­no­lo­ji­le­ri ge­liş­ti­ren sa­na­yi­ci­le­rin des­tek­len­me­si­ni he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.


Re­el sek­tö­rün araş­tır­ma, tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me ile üni­ver­si­te-sa­na­yi iş bir­li­ği me­ka­niz­ma­la­rı­nı, tek­no­lo­ji ta­ban­lı gi­ri­şim­ci­li­ği ve er­ken aşa­ma gi­ri­şim­le­ri­ni des­tek­le­yen TÜ­Bİ­TAK TEY­DEB'in ku­ru­lu­şun­dan 2017 yı­lı­na ka­dar­ki 23 yıl­da yak­la­şık 10 bin pro­je için top­lam 8,3 mil­yar li­ra­lık des­tek sağ­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Va­rank, bu des­tek­ler­le 15 mil­yar li­ra­lık Ar-Ge hac­mi oluş­tu­rul­du­ğu­nu kay­det­ti. Va­rank, tek­no­lo­ji ta­ban­lı gi­ri­şim­ci­le­re yö­ne­lik tek­no­gi­ri­şim des­te­ği kap­sa­mın­da ise yak­la­şık 16 bin iş fik­ri baş­vu­ru­su alın­dı­ğı­nı, 77 mil­yon li­ra­lık hi­be des­tek­le 958 gi­ri­şim­ci­nin fir­ma­la­rı­nı kur­du­ğu­nu bil­dir­di.
 

TEY­DEB Des­tek­le­ri­ne Es­nek­lik ve Ya­lın­lık Ge­ti­ril­di
TEY­DEB'in yıl­lar için­de des­tek prog­ram­la­rı­nın sa­yı­sı­nı ar­tır­dı­ğı­na işa­ret eden Va­rank, es­nek ve ya­lın bir sü­reç sağ­la­mak ama­cıy­la, mev­zu­at­la­rı ay­rı ay­rı ta­nım­lı 10 fark­lı des­tek prog­ra­mı­nın, iki baş­lık al­tın­da top­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Va­rank, Sa­na­yi Des­tek­le­ri (SA­DE) ve Ara­yüz Des­tek­le­ri (AY­DE) ola­rak sa­de­leş­ti­ri­len bu ye­ni des­tek sis­te­mi­ne "TEY­DEB 2.0" adı­nın ve­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, şu bil­gi­le­ri ver­di: "1 Ağus­tos iti­ba­rıy­la SA­DE kap­sa­mın­da açı­lan çağ­rı­ya baş­vu­ra­cak pro­je­ler için 200 mil­yon li­ra büt­çe ay­rıl­dı.


Yıl so­nu­na ka­dar sa­na­yi­nin ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ye­ni çağ­rı­lar aça­ca­ğız. Bu se­ne açı­la­cak tüm TEY­DEB çağ­rı­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek pro­je­le­re üç yıl­da 1,2 mil­yar li­ra kul­lan­dı­ra­ca­ğız. TEY­DEB 2.0 kap­sa­mın­da ca­ri açı­ğı azal­ta­cak ve­ya kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün, sü­reç ve tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ni des­tek­le­ye­ce­ğiz. 
Ül­ke­miz­de yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan ürün ve tek­no­lo­ji­le­rin yer­li ola­rak ge­liş­ti­ril­me­si­ne des­tek ve­re­ce­ğiz. Bu ye­ni des­tek prog­ra­mı­nın, ca­ri açı­ğın azal­tıl­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re yük­sek kat­ma de­ğer­li ürün­le­rin üre­ti­mi­ne önem­li kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu­ra­dan bü­tün sa­na­yi­ci­le­ri­mi­ze, gi­ri­şim­ci­le­ri­mi­ze çağ­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­rum; ye­ni fik­ri olan­la­ra ve ye­ni ürün ge­liş­tir­mek is­te­yen­le­re her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zı­rız."
TEY­DEB 2.0 için ilk çağ­rı du­yu­ru­su­nun ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si­ni de ve­ren Ba­kan Va­rank, söz ko­nu­su çağ­rı­ya 31 Ara­lık 2018'e ka­dar baş­vu­ru ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni; pro­je baş­vu­ru­la­rı­nın zi­ya­ret­li ha­kem­lik ile de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni; baş­vu­ru­lar alın­dık­ça, 31 Ara­lık bek­len­me­den de­ğer­len­dir­me sü­re­ci­nin baş­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di.
Va­rank, ka­mu-üni­ver­si­te-sa­na­yi iş bir­li­ği­ni oluş­tur­ma­ya ve özel­lik­le tek­no­lo­ji ta­ban­lı gi­ri­şim­ci ve KO­Bİ'le­re iş ge­liş­tir­me ve ye­ni­lik alan­la­rın­da men­tor­lük sağ­la­ma­ya yö­ne­lik ko­lay­laş­tı­rı­cı des­tek­le­ri de ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı.


Bu çağ­rı­ya baş­vu­ru­lar etey­deb2.tu­bi­tak.gov.tr ad­re­sin­den ya­pı­la­bi­le­cek. İl­gi­li ile­ti­şim so­rum­lu­la­rı isim ve e-pos­ta ad­res­le­ri: Ön­cü Şen (on­cu.sen@tu­bi­tak.gov.tr), Oğuz Öz­bay (oguz.oz­bay@tu­bi­tak.gov.tr), Sü­ley­man Bi­çer (su­ley­man.bi­cer@tu­bi­tak.gov.tr).
Bu ve di­ğer çağ­rı­lar ile il­gi­li, OKA-Or­ta Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı Ço­rum Ya­tı­rım Des­tek Ofi­si, Va­li­lik Hiz­met Bi­na­sı A.Blok 3. Kat ad­re­sin­de tek­nik des­tek alı­na­bi­lir. Pro­je yap­mak ve ge­liş­tir­mek is­te­yen sa­na­yi­ci­le­re, gi­ri­şim­ci­le­re, ka­mu ve si­vil top­lu ör­güt­le­ri­ne des­tek ve­ri­le­cek. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER