Üniversitenin Sinerjik Etkisi - 3

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Ger­çe­ği - 3
An­tal­ya'nın en önem­li yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu olan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu'nun çı­ka­rıl­dı­ğı ay­nı yıl­da, 1982 yı­lın­da ku­rul­du. Ku­ru­luş­la bir­lik­te Ba­tı Ak­de­niz Böl­ge­si­nin de en önem­li öğ­re­tim ku­ru­mu ha­li­ne gel­di. Öy­le ki Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si 10 yıl son­ra Sü­ley­man De­mi­rel Üni­ver­si­te­si ve 2006 yı­lın­da Meh­met Akif Er­soy Üni­ver­si­te­si ola­rak iki üni­ver­si­te­nin da­ha ku­ru­lu­şu­na kay­nak­lık et­ti. Ta­bii 2015 yı­lın­da Alan­ya Ala­ad­din Key­ku­bat Üni­ver­si­te­si'nin ku­rul­ma­sı için ge­rek­li olan aka­de­mik bi­rim­le­ri, fi­zik­sel ve in­san kay­na­ğı­nı su­na­rak  33 yıl­da ken­di­si dı­şın­da 3 önem­li üni­ver­si­te­nin da­ha ku­ru­lu­şu­na kay­nak­lık et­miş­tir. An­tal­ya gi­bi eş­siz bir dün­ya de­ğe­ri­nin ade­ta kal­bi­ne ko­num­lan­mış olan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si, yak­la­şık 3 bin 5 yüz de­kar alan üze­rin­de eği­tim-öğ­re­tim, araş­tır­ma-ge­liş­tir­me ve ya­yım ala­nın­da hiz­met ve­ri­yor. An­cak

Ma­yıs 2018 iti­ba­riy­le top­lam 76 bin öğ­ren­ci­si bu­lu­nan Ak­de­niz Üni­ver­si­te'sin­de 1459 bi­rim söz ko­nu­su­dur. Ha­len açık bu­lu­nan 1398 bi­rim ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam et­mek­te­dir. Açık olan bi­rim­ler sı­ra­sıy­la; 22 Fa­kül­te, 7 Ens­ti­tü, 2 Yük­se­ko­kul ve 11 Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu, 56 Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi, 218 Bö­lüm ve 289 Prog­ram, 410 Ana­bi­lim ve 69 Bi­lim Da­lı, 20 Ana­sa­nat Da­lı ve 26 Sa­nat Da­lı, 175 Yük­sek­li­sans ve 86 Dok­to­ra Prog­ra­mı, 2 Sa­nat­ta ye­ter­li­lik ve 3 Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Yük­sek­li­sans ve bi­rer Bü­tün­le­şik ve­Di­sip­lin­le­ra­ra­sı Dok­to­ra prog­ra­mı­dır. Öğ­re­tim ele­ma­nı sa­yı­sı ba­kı­mın­dan %54'ü er­kek ve %46'sı ka­dın ol­mak üze­re 2522'dir. Bu­nun %17'si Pro­fe­sör, %9'u Do­çent, %21'i Dok­tor Öğ­re­tim Üye­si, %25'i Öğ­re­tim Gö­rev­li­si ve %27'si ise  Araş­tır­ma Gö­rev­li­le­rin­den oluş­mak­ta­dır. 

Bü­yük po­tan­si­ye­le sa­hip olan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si bu po­tan­si­ye­li­ni dün­ya­nın ta­nı­nan tu­rizm mer­kez­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­sı ya­nın­da, yük­sek ta­rım po­tan­si­ye­lin­den, do­ğa gü­zel­li­ğin­den ve ta­ri­hi de­rin­li­ğin­den, ay­rı­ca in­san­la­rı­nın yük­se­köğ­re­ti­me ver­di­ği önem­den al­mak­ta­dır. An­cak bu yük­sek po­tan­si­ye­lin ne ya­zık ki pek çok ge­rek­çe ne­de­niy­le tam an­la­mıy­la de­ğer­len­dir­di­ği­ni söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir. 

Bu kap­sam­da ge­nel ola­rak el­de edi­len ge­liş­me­le­rin özel il­gi ve gay­ret­ler­le ger­çek­leş­miş ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir. Özel­lik­le "yük­sek iv­mey­le ge­liş­me­nin önün­de­ki en­gel­ler" ara­sın­da ku­rum­sal ge­liş­me kül­tü­rü­nün oluş­tu­ru­la­ma­ma­sı ve viz­yo­ner bir yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın ha­kim kı­lı­na­ma­ma­sı gös­te­ri­le­bi­lir. So­mut bir ör­nek ola­rak Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si or­ta­ya koy­du­ğu de­ğer­le­ri iti­ba­riy­le "araş­tır­ma üni­ver­si­te­si" ol­mak yö­nün­de bir is­tek içe­ri­sin­de ol­muş­tur. La­kin araş­tır­ma üni­ver­si­te­si ol­mak için sa­hip olun­ma­sı ge­re­ken ye­ter­li­lik kri­ter­le­ri­ne ula­şı­la­ma­mış olun­ma­sı ne­de­niy­le bu önem­li he­def ger­çek­le­şe­me­miş­tir. Oy­sa­ki Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si yük­sek tek­no­lo­ji­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı ile­ri tıp, ile­ri ta­rım ve mü­hen­dis­lik, sos­yal bi­lim­ler ve gü­zel sa­nat­lar ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­dü­ğü Tür­ki­ye'nin en önem­li yük­se­köğ­re­tim  ku­rum­la­rı ara­sın­da­dır. Do­la­yı­sıy­la ya­pıl­ma­sı ge­re­ken; doğ­ru ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir stra­te­ji or­ta­ya koy­mak ve ge­liş­me­le­ri te­sa­dü­fe bı­rak­ma­mak yö­nün­de ka­rar­lı bir şe­kil­de ça­lış­mak­tır. Bu sü­reç­te tüm pay­daş­lar­la et­kin iş­bir­li­ği ve eş­gü­düm için­de ça­lı­şa­rak "iki ar­tı iki­nin beş et­ti­ği"  si­ner­jik bir or­ta­mın şart­la­rı­nı oluş­tur­mak  he­def­len­me­li­dir. 

Bu çer­çe­ve­de her bir öğ­ren­ci­nin ül­ke­nin ge­le­ce­ği için en önem­li de­ğer ol­du­ğu­nu kav­ra­mak ve yük­sek ni­te­lik­li öğ­ren­ci­ler ye­tiş­tir­mek üze­re ça­lış­mak önem­li ola­cak­tır. Her du­rum­da ide­al bir araş­tır­ma-ge­liş­tir­me, eği­tim-öğ­re­tim ve ya­yım ik­li­mi­ni oluş­tu­ra­cak güç­lü bir ku­rum kül­tü­rü­ne ih­ti­yaç bu­lun­mak­ta­dır. Bu ise aka­de­mis­yen, öğ­ren­ci ve il­gi­li pay­daş­la­rın be­nim­se­di­ği ve tüm pay­daş­la­rı bü­tün­leş­ti­ren bir an­la­yış­la or­ta­ya çı­ka­bi­lir. (SON)

YORUM EKLE