Yaşı Geldiğinde Mahremiyet Eğitimi Hayatidir

Mer­ha­ba de­ğer­li okur­lar.
Ço­cuk is­tis­ma­rı­nı ön­le­me mev­zuu her za­man gün­dem­de olan ve ol­ma­sı ge­re­ken bir ko­nu ma­lu­mu­nuz. Bu ko­nu­nun öne­mi­ni, ço­cuk şu­be mü­dür­lü­ğün­de ve ko­run­ma­ya muh­taç ço­cuk­lar­la ça­lış­ma­lar ya­pan özel bir der­nek­te bu­lun­du­ğum yıl­lar içe­ri­sin­de, is­tis­ma­ra uğ­ra­mış ço­cuk­la­rın/genç­le­rin ve ai­le­le­rin ya­şa­dı­ğı tah­ri­bat­la­ra şa­hit ol­duk­tan son­ra çok da­ha iyi kav­ra­mış ol­dum. Ge­çen ya­zım­da ço­cuk­la­ra mah­re­mi­yet eği­ti­mi­nin ge­rek­li­li­ği­ne kı­sa­ca de­ğin­miş­tim. Bu ya­zım­day­sa siz ebe­veyn­le­re de­tay­la­rı­nı ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
Kü­çük ço­cuk­lar çev­re­sin­de­ki in­san­la­ra iyi ni­yet­li/kö­tü ni­yet­li de­me­den inan­ma, de­dik­le­ri­ni yap­ma eği­li­min­de­ler. Mah­re­mi­yet eği­tim­le­ri ek­sik kal­mış ço­cuk­lar dı­şa­rı­da, iz­le­ri­ni bel­ki de ha­yat­la­rı bo­yun­ca ta­şı­ya­cak­la­rı teh­li­ke­le­re, kız ol­sun er­kek ol­sun, çok açık ola­bi­li­yor. 4-7 yaş ara­sı ço­cuk­lar ar­tık utan­ma duy­gu­su­nu ta­nı­ma­ya baş­la­dık­la­rı için bu yaş ara­lı­ğı­nı mah­re­mi­yet eği­ti­mi ver­mek için uy­gun yaş­lar ola­rak ka­bul ede­bi­li­riz.
Yaz­mış ol­du­ğum mad­de­le­ri ço­cu­ğu­nuz­la bel­ki ku­ra­bi­ye yer­ken, tat­lı bir soh­bet ha­va­sın­da, me­rak et­tik­le­ri­ni sor­ma­sı­na izin ve­re­rek ko­nuş­mak­ta her za­man ya­rar ola­cak­tır sev­gi­li an­ne-ba­ba­lar…
Ba­zı özel böl­ge­le­ri­miz var!: Ço­cu­ğu­nu­za vü­cu­dun­da sa­de­ce ona özel böl­ge­ler ol­du­ğu­nu ve bu böl­ge­le­rin iç ça­ma­şı­rı­nın ka­pat­tı­ğı yer­ler ol­du­ğu­nu söy­le­yin.
Be­de­nin sa­na ait!: Sev­mek, öp­mek gi­bi ne­den­ler­le vü­cu­du­na hiç kim­se ta­ra­fın­dan do­ku­nul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ço­cu­ğu­nu­za söy­le­yin.
Ba­na izin ve­rir mi­sin?: Siz an­ne/ba­ba/dok­tor da ol­sa­nız ço­cu­ğun özel böl­ge­le­ri­ne, utan­ma duy­gu­su­nun ge­li­şe­bil­me­si ve an­ne/ba­ba/dok­tor do­kun­ma­sı­nı her­ke­se ge­nel­le­me­me­si için ço­cu­ğu­nu­za ne­den do­kun­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni an­la­tıp izin al­dık­tan son­ra do­ku­nun. 
Tu­va­le­te ar­tık tek ba­şı­na git­me­li­sin.: Ço­cu­ğu­nu­za ye­ter­li tu­va­let hij­ye­ni eği­ti­mi­ni ver­dik­ten son­ra ar­tık onun­la tu­va­le­te gir­me­yin, ka­pı­sı­nı ka­pa­tın. Ay­nı man­tık­la, ço­cu­ğu­nu­za ban­yo yap­tı­rır­ken mut­la­ka iç ça­ma­şı­rı üze­rin­de ol­sun. 
İyi do­kun­ma ve kö­tü do­kun­ma fark­lı­dır.: Ço­cu­ğu­nuz ile kö­tü (gü­ven­li ol­ma­yan) do­kun­ma­nın ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni ve ço­cu­ğu­nu­za ne­ler his­set­ti­re­ce­ği­ni soh­bet ha­va­sın­da ko­nu­şun.  
Bi­ri­si özel böl­ge­le­ri­ne do­kun­mak is­te­di­ğin­de şun­la­rı yap!: Ço­cu­ğu­nu­za, ken­di­ni iyi his­set­tir­me­yen bir do­kun­ma ol­du­ğun­da söy­le­ye­bi­le­ce­ği en sert şe­kil­de "ha­yır" de­me­si­ni, ora­dan uzak­la­şıp ta­nı­dı­ğı bi­ri­le­ri­nin ol­du­ğu bir ye­re git­me­si­ni, gü­ven­di­ği bir bü­yü­ğü­ne bu ola­yı an­lat­ma­sı­nı, bü­yük­ler onu din­le­yip bir şey­ler ya­pa­na ka­dar bu­nu söy­le­me­ye de­vam et­me­si­ni tem­bih­le­yin.
Sa­na kö­tü do­ku­nan bi­ri ya­lan­lar söy­le­ye­bi­lir, inan­ma!: "Bu bi­zim sır­rı­mız.", "Sa­na inan­maz­lar ki", "Sa­na oyun­cak alı­rım" gi­bi cüm­le­le­re ço­cu­ğu­nu­zun as­la inan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yin.  
Sağ­lık­la ka­lın.

YORUM EKLE
YORUMLAR
HİLMİ KESKİN
HİLMİ KESKİN - 12 ay Önce

Uzman psikolog L.Merve UÇAK MERT hanımı düzenli olarak takip eden bir okuyucusu olarak öncelikle kendisine ve Çorum HAKİMİYET Gazetesi'ne teşekkür ederim.

Ülke ve toplum olarak ekonomik açıdan her geçen daha rahat günlere doğru gidiyor olsak da ruhsal açıdan aynı gelişme ve rahatlamaya sahip olamadığımız da kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
Batı toplumlarının psikolojik ve ruhsal sıkıntıları her geçen gün daha fazla hisseder hale geldik. Bunun sebebini dinimizden uzaklaşmak olarak açıklamak soruna tam anlamı ile çözüm bulmaya yetmiyor. Dini eğitim almış veya dini yaşamına özen gösteren insanların da aynı sıkıntılar içine olduğunu görmek, sorunun din dışındaki faktörlerden de kaynaklandığını kabul etmemizİ gerektirecektir. Bu açıdan da Leyle hanımın bilimsel yaklaşımı büyük öneme sahiptir.

Çorum HAKİMİYET Gazetesi'nden beklentim, bu son derece güzel hizmetini bir adım daha öteye götürerek, L. Merve hanım ile okuyucusu arasında soru - cevap şeklinde köprü kurmaya yönelik bir organizasyon içinde yer almasıdır. Ulusal gazetelerde bile bulunmayan bu hizmetin çok büyük beğeni kazanacağını tahmin ediyorum.
İnsanlar iş hayatı ile ilgili, hukuki sorunları ile ilgili hatta cinsel sorunları ile ilgili uzmanlara soru sorup yanıt alabilecekleri gazetelere sahipler ama psikolojik sorunları ile ilgili yaşadıklarına ilişkin uzman görüşü alabilecekleri bir medya sayfasına sahip değiller, veya ben görmedim. Eğer L. Merve hanım bu konuda Çorum Hakimiyet kanalı ile okuyucusu ile buluşur ve onlardan gelecek sorunlara uzman sıfatı ile yanıt verir ise bu hizmet Çorum HAKİMİYET açısında da takdire şayan bir hizmet olarak destek görecektir, kanaatindeyim.

Konuyu takdirlerinize sunar, İstanbul'da yaşayan bir okuyucunuz olarak bu konuda sizlerden olumlu yanıt beklediğimi takdirlerinize sunarım.

Selamlar,
Hilmi KESKİN
hilmi449@hotmail.com