Yeni Teknolojik Çalışmalar

İlk pey­gam­ber ve ilk in­san Hz. Adem ve eşi Hz. Hav­va (as)'ın dün­ya­da­ki ya­şam­la­rı­nın baş­la­ma­sı­nın üze­rin­den çok uzun yıl­lar geç­miş, bu uzun za­man içe­ri­sin­de in­sa­noğ­lu/ade­moğ­lu yer yer çok bü­yük me­de­ni­yet­ler kur­muş, yer yer de ken­di gaf­let ve hır­sı­nın kur­ba­nı ola­rak bu ku­ru­lan me­de­ni­yet­le­ri yok et­miş­tir. Gü­nü­müz­de ise tek­no­lo­ji in­san­lık ta­ri­hi­nin bel­ki de hiç ta­nık ol­ma­dı­ğı ka­dar hız­lı ve baş dön­dü­rü­cü bir şe­kil­de yo­lu­na de­vam edi­yor. Ya­şa­dı­ğı­mız dö­nem­de tek­no­lo­ji­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın in­san ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak, da­ha ra­hat ve mut­lu bir ya­şam sür­me­si­ni sağ­la­mak adı­na ya­pıl­dı­ğı bi­lim adam­la­rın­ca sü­rek­li di­le ge­ti­ri­li­yor. Bu ko­nu­da ne ka­dar ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı tar­tış­ma ko­nu­su ol­sa da, biz bu haf­ta tek­no­lo­ji­nin in­san ha­ya­tı­na kat­kı sağ­la­yan ça­lış­ma­ların­dan bir ka­çı­nı si­zin­le pay­la­şa­ca­ğız.


Omu­ri­lik İmp­lan­tı
Ma­yo Kli­nik ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cun­da, omu­ri­lik­te­ki ha­sar­lı böl­ge­ye yer­leş­ti­ri­len bir elek­trot ile felç­li has­ta, ba­cak­la­rı­nı ken­di is­te­ğiy­le ha­re­ket et­ti­re­bil­di­ği gö­rül­dü. Bu ye­ni yön­tem sa­ye­sin­de elek­trik­le omu­ri­li­ğin uya­rıl­ma­sı ve fi­zik te­da­vi­si sa­ye­sin­de felç­li 26 ya­şın­da­ki Je­red Chin­nock, 3 yıl son­ra ba­cak­la­rı­nı kon­trol ede­bil­di. Bi­lim adam­la­rı Lo­uis­vil­le Üni­ver­si­te­si'nde ya­pı­lan ve omu­ri­li­ğe ve­ri­len elek­trik akım­la­rı­nın felç­li or­gan­la­rın tek­rar kon­tro­lü­nü sağ­la­ya­bi­le­ce­ği yö­nün­de bir araş­tır­ma­ya im­za atan Ka­li­for­ni­ya Üni­ver­si­te­si'nden bi­lim adam­la­rı­nın yar­dı­mıy­la uzun fi­zik te­da­vi sü­re­ci ve ame­li­yat­la ha­sar­lı böl­ge­ye elek­trot yer­leş­ti­ri­lip ame­li­yat­tan 3 haf­ta son­ra elek­trik­sel uya­rı ak­tif­leş­ti­ril­di­ğin­de has­ta­nın hız­la tep­ki ver­di­ği ve iyi­leş­me gös­ter­di­ği gö­rül­dü. Chin­nock, yan ya­tar­ken bi­linç­li şe­kil­de ba­cak­la­rı­nı oy­na­ta­bil­di, adı­ma ben­zer ha­re­ket­ler ya­pa­bil­di ve kol­tuk değ­nek­le­riy­le den­ge­si­ni sağ­lar­ken, yar­dım al­ma­dan ayak­ta du­ra­bil­miş­tir. 

 

Ken­di Elek­tri­ği­ni Üre­ten So­lar Se­ra
Ka­li­for­ni­ya Üni­ver­si­te­si çev­re bi­lim­le­rin­den Prof. Mic­ha­el Lo­ik ve eki­bi ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ve elek­trik üre­ten ma­cen­ta renk­li se­ra­lar­da üre­ti­len sa­la­ta­lık ve do­ma­tes­ler da­ha hız­lı bü­yü­ye­bi­li­yor ve % 5 da­ha az su kul­la­nı­yor.  Bu akıl­lı se­ra­lar sa­ye­sin­de, mah­sul­le­rin bü­yü­me­si­ni en­gel­le­me­den gü­neş ener­ji­sin­den elek­trik el­de ede­bi­li­yor. Ye­ni se­ra­lar şef­faf ve par­lak ma­cen­ta(mo­rum­su kır­mı­zı) bo­ya sa­ye­sin­de ışı­ğı tu­ta­rak şe­rit fo­to­vol­ta­ik­le­re yan­sı­ta­rak elek­trik üre­ti­yor. Dal­ga­bo­yu se­çi­ci sis­tem­ler ma­vi ve ye­şil ışı­ğın dal­ga boy­la­rı­nı kul­la­nı­yor ge­ri ka­la­nı bit­ki­le­rin bü­yü­me­si için bı­ra­kı­yor. Se­ra­lar üret­tik­le­ri elek­tri­ği kul­la­na­rak, sı­cak­lı­ğı kon­trol edi­yor, fan­la­ra güç ve­ri­yor, ışık­la­rı ya­kı­yor ve gö­rün­tü­le­me sis­tem­le­ri­ni ça­lış­tı­rı­yor. Ay­rı­ca bu gü­neş pa­nel­le­ri kla­sik pa­nel­ler­den % 40 da­ha ucu­za ge­li­yor.


Gü­neş Pa­nel­li Pan­jur­la Elek­trik Üret­mek
Ye­ni ge­liş­ti­ri­len pan­jur­lar sa­ye­sin­de hem gü­ne­şin oda­nı­za gir­me­si­ni en­gel­le­ye­bi­lir hem de bu pan­jur­lar­dan elek­trik üre­te­bi­lir­si­niz. So­lar­Gaps isim­li fir­ma mo­nok­ris­tal gü­neş pa­nel­le­ri ile hem elek­trik üre­tip hem de evi­ni­zi gü­neş­ten ko­ru­yan bir pan­jur icat et­ti. Ay­rı­ca üre­ti­len bu pan­jur­lar ışık sen­sö­rü sa­ye­sin­de oto­ma­tik ola­rak en iyi ışık ala­bi­le­ce­ği açı­ya dö­ne­bi­li­yor ve gü­ne­şi iz­le­ye­bi­li­yor. Gi­ri­şim­ci Yev­gen Erik ta­ra­fın­dan icat edi­len gü­neş pa­nel­li pan­jur­lar dı­şa­rı­da kul­la­nıl­dı­ğın­da met­re­ka­re­de 100 wa­ta ka­dar ve içer­de ol­du­ğun­da ise 50 wa­ta ka­dar ener­ji üre­te­bi­li­yor. Üre­ti­len bu elek­trik ener­ji­si hem şe­hir hat­la­rı­nı bes­le­ye­bi­li­yor ve elek­trik şir­ket­le­ri­ne sa­tı­la­bi­li­yor, hem de son­ra­ki kul­la­nım için ba­tar­ya­ya de­po­la­na­bi­li­yor. Ya da elek­tro­nik ci­haz­la­rı şarj et­mek için de kul­la­nı­la­bi­li­yor.

YORUM EKLE