49. sergisini Çorum’da açacak

Tür­ki­ye'nin ta­nın­mış öz­gün araş­tır­ma­cı ve çok yön­lü sa­nat­çı­la­rın­dan Ço­rum­lu Bün­ya­min Ba­la­mir, 49'un­cu ki­şi­sel ser­gi­si­ni Ço­rum'da aça­cak.

49. sergisini Çorum’da açacak

Tür­ki­ye'nin ta­nın­mış öz­gün araş­tır­ma­cı ve çok yön­lü sa­nat­çı­la­rın­dan Ço­rum­lu Bün­ya­min Ba­la­mir, 49'un­cu ki­şi­sel ser­gi­si­ni Ço­rum'da aça­cak.
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ço­rum Be­le­di­ye­si Sa­nat Mü­ze­si ve Ga­le­ri­si'nin ku­ru­lu­mun­da bü­yük eme­ği ge­çen Ço­rum­lu sa­nat­çı Bün­ya­min Ba­la­mir'in ki­şi­sel ser­gi­si, 17 Ekim çar­şam­ba gü­nü sa­at 14.30'da Ço­rum Be­le­di­ye­si Sa­nat Mü­ze­si ve Ga­le­ri­si'nde zi­ya­ret­çi­le­ri­ne ka­pı­la­rı­nı aça­cak.


1953'de Ço­rum'da do­ğan Ba­la­mir, 27 yıl­lık mes­lek ya­şa­mın­dan son­ra 2005'de Ga­zi Üni­ver­si­te­si Ga­zi Eği­tim Fa­kül­te­si Re­sim Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­li­ğin­den emek­li­ye ay­rıl­dı. Ça­lış­ma­la­rı­nı An­ka­ra atöl­ye­sin­de sür­dü­ren Ba­la­mir şim­di­ye ka­dar 48 ki­şi­sel ser­gi açar­ken yur­ti­çi yurt­dı­şı da­hil ol­mak üze­re 300'ün üze­rin­de ser­gi­ye ka­tıl­dı. Ba­la­mir, ka­tıl­dı­ğı re­sim ya­rış­ma­la­rın­da da 21 ödü­le la­yık gö­rül­dü. Ba­la­mir'in "Su­ya Çi­zil­miş Re­sim­ler" ve "Sa­nat Eği­ti­min­de Öz­gür­lük ve Öz­gün­lük" isim­li ki­tap­la­rı­nın ya­nı sı­ra çok sa­yı­da ma­ka­le ve bil­di­ri­si bu­lu­nu­yor.   

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER