‘Ağaç Kardeşliği’ projesi başladı

TE­MA Vak­fı Ço­rum'da Ağaç Kar­deş­li­ği pro­je­si­ni baş­lat­tı.

‘Ağaç Kardeşliği’  projesi başladı

Ağaç Kar­deş­li­ği pro­je­siy­le kü­çük­le­rin ağa­ca, top­ra­ğa ve to­hu­ma do­kun­ma­sı­na, ağaç sev­gi­si­ni ar­tır­ma­ya ve do­ğa sev­gi­si­ni pe­kiş­tir­me­ye fır­sat bu­la­cak­la­rı­nı be­lir­ten TE­MA Vak­fı Ço­rum İl Baş­ka­nı Tuğ­rul Yıl­dı­rım, pro­je kap­sa­mın­da ço­cuk­la­ra to­hum, top­rak ve sak­sı da­ğıt­tık­la­rı­nı söy­le­di.
‘Da­ha iyi bir Ço­rum için el ele’ slo­ga­nıy­la ça­lış­ma­la­ra de­vam ede­cek­le­ri­ni ve Ço­rum'un eko­no­mik ve sos­yal açı­dan ge­liş­me­si için elin­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Yıl­dı­rım, “Mi­nik TE­MA, Yav­ru TE­MA, Or­ta­okul TE­MA, Li­se TE­MA ve Genç TE­MA grup­la­rı­nı oluş­tu­ra­rak ili­miz­de­ki gö­nül­lü sa­yı­mı­zı ar­tı­rıp, ili­mi­ze do­ğa ve çev­re ko­nu­sun­da en üst dü­zey­de kat­kı sağ­la­ya­ca­ğız. Bu­nun için de her za­man da­ha çok gö­nül­lü­ye ih­ti­ya­cı­mız var. Her­ke­si TE­MA gö­nül­lü­sü ol­ma­ya ve des­tek ver­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz" de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER