Ahmet Özceyhan’dan Bulgaristan’da defile

Mo­da­cı hem­şeh­ri­miz Ah­met Öz­cey­han, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği de­fi­le­ler­le Bul­ga­ris­tan'ın baş­ken­ti Sof­ya'da bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­dı.

Ahmet Özceyhan’dan Bulgaristan’da defile

Türk gi­yim kül­tü­rü­nü bu­gü­ne ka­dar bir­çok fark­lı ül­ke­de sa­yı­sız de­fi­ley­le ta­nı­tan Mo­da­cı hem­şeh­ri­miz Ah­met Öz­cey­han, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği de­fi­le­ler­le Bul­ga­ris­tan'ın baş­ken­ti Sof­ya'da bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­dı. Ül­ke­nin es­ki Kra­lı, Kra­li­çe­si ve Cum­hur­baş­ka­nı­nın eşi­nin ka­tıl­dı­ğı de­fi­le­ler­de, Öz­cey­han'ın ta­sa­rım­la­rı ayak­ta al­kış­lan­dı. 


Ulus­la­ra­ra­sı de­fi­le­ler­le son yıl­lar­da adı­nı sık­ça du­yu­ran Mo­da­cı Ah­met Öz­cey­han, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Bul­ga­ris­tan'ın baş­ken­ti Sof­ya'da ar­dı ar­dı­na 2 özel de­fi­ley­le ye­ni ko­lek­si­yo­nu­nu si­ya­set, iş ve sa­nat dün­ya­sın­dan 400'ün üze­rin­de seç­kin ko­nu­ğa sun­du. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sof­ya Bü­yü­kel­çi­li­ği iş­bir­li­ği ve mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­de ger­çek­le­şen bu or­ga­ni­zas­yon­la­rın asıl ama­cı ise iki kom­şu ül­ke ara­sın­da sos­yo­kül­tü­rel bir köp­rü in­şa et­mek­ti. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de bir ilk olan bu özel or­ga­ni­zas­yo­na Bul­ga­ris­tan es­ki Kra­lı ve Kra­li­çe­si, Cum­hur­baş­ka­nı Eşi ve bir çok seç­kin ko­nuk ka­tı­lım sağ­la­dı. 

"Bul­gar ve Türk kül­tür­le­rin­den bü­yük il­ham al­dım" 
De­fi­le so­nun­da kra­li­yet ai­le­si ve si­ya­se­tin ön­de ge­len si­ma­la­rı ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­la­nan Türk Mo­da­cı Ah­met Öz­cey­han, şun­la­rı kay­det­ti: 
"Or­tak Geç­miş, Bir­lik­te Ge­le­cek ad­lı bu özel ko­lek­si­yo­nu­muz­da; yüz­yıl­lar bo­yu bir­lik­te ya­şa­mış olan Bul­gar ve Türk kül­tür­le­rin­den bü­yük il­ham al­dım. Ta­sa­rım­la­rı­mız ara­sın­da es­ki Türk mo­tif­le­ri­nin iş­len­di­ği ce­ket­le­ri, Bul­gar na­kış­la­rı­nın ve ma­de­ni Bul­gar pa­ra­la­rı­nın yer al­dı­ğı kaf­tan­la­rı, el do­ku­ma­sı ke­ten­le­ri­mi­zi, ipek­le­ri­mi­zi gör­mek müm­kün. Ko­lek­si­yo­nun özel bir par­ça­sı­nı oluş­tu­ran Ga­zi­an­tep'in ün­lü el do­ku­ma ku­ma­şı 'kut­nu'yu da tek­rar­dan ha­ya­ta ka­zan­dır­dık. Ta­ri­hin toz­lu raf­la­rın­dan unu­tul­ma­ya yüz tut­muş kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zi gün yü­zü­ne çı­kar­dık, tüm ku­maş­la­rı­mı­zı ve or­tak mo­tif­le­ri­mi­zi mo­der­ni­ze ede­rek 21.yüz­yı­la uyar­la­dık. Bu­gün bir ka­dın, dün­ya­nın her ye­rin­de bu mo­der­ni­ze edi­len giy­si­le­ri gü­nün her saa­tin­de ra­hat­lık­la gi­ye­bil­mek­te. Öte yan­dan, ül­ke­mi­zi, bay­ra­ğı­mı­zı ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zi tem­sil et­mek­ten son de­re­ce gu­rur­lu­yum. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sof­ya Bü­yü­kel­çi­miz Ha­san Ulu­soy ve kıy­met­li eşi Di­dem Ulu­soy'a bu özel or­ga­ni­zas­yon için sarf et­tik­le­ri ça­ba ve öz­ve­ri­le­ri için ay­rı­ca şük­ran­la­rı­mı su­na­rım." 


Bü­yü­kel­çi Ha­san Ulu­soy, "Kı­ya­fet­ler­de­ki de­sen­ler sa­de­ce de­sen de­ğil, kül­tü­rel kod­la­rı da yan­sı­tan sos­yo­lo­jik de­ğer­le­ri­miz­dir. De­sen­ler­de­ki ben­zer­lik­ler gel­di­ği­miz gün­den be­ri dik­ka­ti­mi­zi çek­mek­tey­di, ata­la­rı bu top­rak­lar­dan olan eşi­min özel­lik­le dik­ka­ti­ni de çek­miş­ti. Bun­la­rı bir ara­ya ge­ti­rip, or­tak ya­şa­ma kül­tü­rü­nü bir de mo­da ala­nın­da na­sıl gös­te­re­bi­li­riz di­ye bir dü­şün­ce­miz ol­du" di­ye ko­nuş­tu. 


Bü­yü­kel­çi Ulu­soy'un eşi Di­dem Ulu­soy ise bu de­fi­le ile iki hal­kın or­tak de­ğer­le­ri­ni ye­ni­den ha­ya­ta ka­zan­dır­mak is­te­dik­le­ri­ni, ye­ni­den güç­lü bağ­la­rı­mı­zın ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak ama­cın­da ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Ulu­soy, ge­le­cek­te ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri bu tür sos­yo­kül­tü­rel pro­je­le­rin, Türk ve Bul­gar halk­la­rı­nı her za­man­kin­den çok da­ha faz­la bir­bir­le­ri­ne ya­kın­laş­tı­ra­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. 


De­fi­le­le­rin ikin­ci aya­ğı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sof­ya Bü­yü­kel­çi­li­ği ko­nu­tun­da yi­ne yük­sek bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti. Ön­de ge­len tüm ba­sın or­gan­la­rın­da yer alan bu de­fi­le­ler, ül­ke­de bü­yük yan­kı uyan­dır­dı. 

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER