Başkan Gül’den Sanat Sokağı’na ziyaret

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve eşi Ha­li­me Gül Pir Ba­ba Par­kı ya­nın­da bu­lu­nan Sa­nat So­ka­ğını zi­ya­ret et­ti.

Başkan Gül’den Sanat Sokağı’na ziyaret

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, es­na­fı tek tek zi­ya­ret ede­rek yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi al­dı. 
“Es­na­fı­mız Sa­nat So­ka­ğı’nda önem­li ça­lış­ma­lar ya­pı­yor” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, “Ço­ğun­luk­la ken­di­le­ri­nin yap­tı­ğı ürün­le­ri bu­ra­da ya­pıp sa­tı­yor­lar. Ay­nı za­man şeh­ri­mi­ze dı­şa­rı­dan ge­len tu­rist­ler Ço­rum ile il­gi­li ürün­le­ri bu­ra­da bu­la­bi­lir. Ço­rum Be­le­di­ye­si Ka­dın Kül­tür ve Sa­nat Mer­kez­le­ri­miz­de mes­lek kurs­la­rı­na ge­len ha­nım kar­deş­le­ri­mi­zin yap­mış ol­du­ğu el eme­ği göz nu­ru eser­le­rin sa­tış­la­rı­nı ya­pa­rak ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı yap­ma­la­rı için Sa­nat So­ka­ğı’nda sa­tış ofi­si aç­tık. Unu­tul­ma­ya yüz tu­tan el sa­nat­la­rı­mı­zın ya­nı sı­ra he­di­ye­lik eş­ya­la­rın ta­nı­tım ve pa­zar­lan­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı Sa­nat So­ka­ğı’mı­zı gör­me­ye tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi da­vet edi­yo­ruz” de­di. 
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül da­ha son­ra Sa­nat So­ka­ğı es­na­fı ile soh­bet ede­rek çay içip ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER