ÇOFSAD’dan fotoğrafçılık kursu

Ço­rum Fo­toğ­raf Sa­na­tı Der­ne­ği (ÇOF­SAD) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘Te­mel Fo­toğ­raf­çı­lık Kur­su’ ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

ÇOFSAD’dan  fotoğrafçılık kursu

RE­CEP ME­BET
Ço­rum Fo­toğ­raf Sa­na­tı Der­ne­ği (ÇOF­SAD) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘Te­mel Fo­toğ­raf­çı­lık Kur­su’ ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Ço­rum Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi (HEM)’nin kat­kı­la­rıy­la dü­zen­le­nen kurs prog­ra­mı hak­kın­da bil­gi ve­ren ÇOF­SAD Baş­ka­nı Mef­tun Yer­li, 3 ay sür­me­si plan­la­nan eği­tim­de Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­sı Ha­san Kah­ra­man’ın us­ta öğ­re­ti­ci ola­rak gö­rev ala­ca­ğı­nı söy­le­di.

Kur­sun pa­zar­te­si ve sa­lı gün­le­ri 18.00-20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da Şe­hit Erol Ol­çok Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si B Blok 4. ka­tın­da ger­çek­le­şe­ce­ği­ni be­lir­ten Mef­tun Yer­li, “Ka­tı­lı­mın üc­ret­siz ol­du­ğu kurs prog­ra­mı kap­sa­mın­da çe­şit­li et­kin­lik­ler de dü­zen­le­me­yi plan­lı­yo­ruz” de­di.

Fo­toğ­raf­çı­lı­ğa il­gi du­yan her­ke­si kur­sa da­vet eden Yer­li, de­tay­lı bil­gi­nin ÇOF­SAD’ın 0532 431 26 19 nu­ma­ra­lı ile­ti­şim hat­tın­dan edi­ni­le­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER