Eserini Erdoğan’a hediye etmeyi istiyor

Ço­rum­lu Ta­sav­vuf Mu­sı­ki­si Sa­nat­çı­sı Re­cep Kun­duz, ‘Hep Bi­riz Biz’ isim­li ese­ri için klip çek­ti.

RE­CEP ME­BET
15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü ne­de­niy­le ha­zır­la­dı­ğı ese­ri için sa­nat ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü Yoz­gat’ta ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Re­cep Kun­duz, ses­len­dir­di­ği eser ile din­le­yen­ler­den tam not al­dı.
Yu­suf Gur­bet’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı klip, Me­lo­di Mü­zik eti­ke­tiy­le ya­yın­lan­dı. Söz ve mü­zi­ği Re­cep Kun­duz’a ait olan, dü­zen­le­me­le­ri­ni ise Meh­met Ali Yıl­dı­rım’ın yap­tı­ğı ese­rin kli­bi netd mü­zik far­kıy­la Yo­utu­be’da ya­yın­lan­ma­ya baş­la­dı.

Yoz­gat Be­le­di­ye­si Meh­te­ran Ta­kı­mı’nın ya­nı sı­ra en­gel­li va­tan­daş­lar ve ço­cuk­la­rın da el­le­rin­de­ki Türk Bay­rak­la­rı’yla rol al­dı­ğı klip­te şeh­rin ta­ri­hi ve tu­ris­tik me­kan­la­rın­dan gö­rün­tü­le­re yer ve­ril­di.
15 Tem­muz des­ta­nı­nı da­ha ge­niş kit­le­le­re an­lat­mak ama­cıy­la bu ça­lış­ma­yı yap­tı­ğı­nı an­la­tan Kun­duz, ese­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a he­di­ye et­me­yi is­te­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER