Geleneksel Ramazan şenlikleri AHL Park’ta

AHL Park'ta bu Ra­ma­zan do­lu do­lu ge­çi­yor.

Geleneksel Ramazan şenlikleri AHL Park’ta

FA­TİH BAT­TAR

AHL Park'ta bu Ra­ma­zan do­lu do­lu ge­çi­yor. Es­ki Ra­ma­zan ge­le­nek­le­ri­nin ya­şa­tıl­dı­ğı AHL Park AVM’de Ra­ma­zan coş­ku­su tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor.  18 Ma­yıs ile 10 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da de­vam eden et­kin­lik­le­re Ço­rum hal­kı da il­gi bü­yük il­gi gös­te­ri­yor. İf­tar­dan son­ra alış­ve­ri­şe çı­kan ai­le­ler, Ra­ma­zan et­kin­lik­le­ri ile unu­tul­maz an­lar ya­şı­yor. Özel­lik­le ço­cuk­la­rın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği et­kin­lik­ler­de,  an­ne ve ba­ba­lar alış­ve­ri­şin ta­dı­nı çı­ka­rır­ken, ço­cuk­lar da ken­di­le­ri için ha­zır­la­nan eğ­len­ce dün­ya­sın­da gö­nül­le­rin­ce eğ­le­ni­yor. 

Öz­le­di­ği­niz ‘O Es­ki Ra­ma­zan­lar' AHL Park­ta. Ka­ra­göz ile Ha­ci­vat'tan Aşuk ile Ma­şuk'a, Se­ma­zen gös­te­ri­sin­den Meh­ter Ta­kı­mı'na, bin­bir tür­lü Ra­ma­zan Eğ­len­ce­si her gün AHL Park'ta. Es­ki Ra­ma­zan coş­ku­su­nu ya­şa­mak ve Ra­ma­zan’ın ta­dı­nı çı­kar­mak is­te­yen­ler, AHL Park AVM’nin sos­yal med­ya he­sa­bın­dan da ta­kip ede­bi­lir. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER