Grup Akel Sigorta yeni yerinde

Uzun sü­re­dir Ha­moğ­lu İş­ha­nı’nda fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten Grup Akel Si­gor­ta Ara­cı­lık Hiz­met­le­ri ye­ni ye­ri­ne ta­şın­dı.

Grup Akel Sigorta yeni yerinde

FA­TİH AK­BAŞ
Uzun sü­re­dir Ha­moğ­lu İş­ha­nı’nda fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten Grup Akel Si­gor­ta Ara­cı­lık Hiz­met­le­ri ye­ni ye­ri­ne ta­şın­dı. Fir­ma ar­tık Tur­gut Özal İş Mer­ke­zi kar­şı­sın­da bu­lu­nan Ka­yı­şoğ­lu İş Mer­ke­zi’nde ça­lış­ma­la­rı­na de­vam ede­cek.
Grup Akel Si­gor­ta Ara­cı­lık Hiz­met­le­ri yet­ki­li­si Şu­le Lek, şir­ket ola­rak uzun yıl­lar Ha­moğ­lu İş­ha­nı’nda fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni an­cak Sel So­kak’ta in­şa edi­len Ka­yı­şoğ­lu İş Mer­ke­zi’nin 2’nci ka­tın­da ki ye­ni bü­ro­la­rı­na geç­ti­ği­miz gün­ler­de ta­şın­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ça­lış­ma­la­rı­na bu­ra­da de­vam et­tik­le­ri­ni söy­le­di.


Fir­ma ola­rak sek­tör­de uzun yıl­lar­dır hiz­met ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Şu­le Lek, “İş­bir­li­ği yap­tı­ğı­mız Gü­neş Si­gor­ta, Gro­upa­ma, Som­po Ja­pan, Ray Si­gor­ta ve Ne­ova Si­gor­ta şir­ket­le­riy­le tüm si­gor­ta branş­la­rın­da en ka­li­te­li hiz­me­ti en uy­gun fi­ya­ta ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz” de­di.


Hiz­met­le­ri hak­kın­da bil­gi ve­ren Lek, “Kas­ko­da ka­mu per­so­ne­li­ne eks­tra in­di­rim ya­pı­yo­ruz.  Mo­de­li dü­şük araç­lar için mi­ni kas­ko hiz­me­ti­miz var. Sağ­lık si­gor­ta­la­rın­da özel fi­yat­lar uy­gu­lu­yo­ruz. Has­ta­lık du­ru­mun­da yurt­dı­şın­da ki seç­kin has­ta­ne­le­re uçak­la gi­dip te­da­vi ol­mak im­ka­nı ve yi­ne ül­ke­mi­zin en seç­kin özel has­ta­ne­le­rin­de pa­ra öde­me­den te­da­vi ol­ma im­ka­nı var. Yi­ne fer­di ka­za si­gor­ta­sı kap­sa­mın­da gün­de 10 ku­ru­şa 25 bin TL’lik te­mi­nat sa­hi­bi ola­bi­lir­si­niz. Ko­nut si­gor­ta­sı ve Dask’ta ise gün­de 50 ku­ru­şa evi­ni­zi dep­rem, yan­gın, sel ve su bas­kın­la­rı, hır­sız­lık ve da­ha bir­çok te­mi­nat­la si­gor­ta­la­ma im­ka­nı bu­lu­nu­yor”  ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Seydi LEK
Seydi LEK - 4 yıl Önce

Hayırlı uğurlu olsun Allahım helal kazançlar nasip etsin inşAllah

Ayşegül Çelik
Ayşegül Çelik - 4 yıl Önce

Hayırlı uğurlu olsun ALLAH hayirli kazançlar nasip etsin inşaAllah

Ali LEK
Ali LEK - 4 yıl Önce

Yeni işyeriniz hayırlı olsun. Allah'tan bol, helal, bereketli kazançlar diliyorum. Sağlık, sıhhat, huzur mutluluklarınız daim olsun.

Murat imal
Murat imal - 4 yıl Önce

Yeni işyeriniz hayırlı uğurlu olsun inşAllah

fatma çakırlı
fatma çakırlı - 4 yıl Önce

Hayırlı ugurlu olsun rabbim bol kazanç versin inşAllah

Erdem Şahin
Erdem Şahin - 4 yıl Önce

Hayırlı uğurlu olsun.

Mehmet Bostanci
Mehmet Bostanci - 4 yıl Önce

Allah hayırlı uğurlu etsin kazancınız bol olsun inşAllah

SIRADAKİ HABER