Gün Semray öğrencileri ve sevenleriyle AHL’de buluştu

4+1 Ka­dın, Çar­pık Gü­lüş­lü Kız gi­bi ki­tap­la­rın ya­za­rı emek­li öğ­ret­men Gün Sem­ray, 37 yıl son­ra mes­le­ği­ne ilk baş­la­dı­ğı yer olan Ço­rum’da söy­le­şi ve im­za gü­nü dü­zen­le­di.

Gün Semray öğrencileri ve sevenleriyle AHL’de buluştu

FA­TİH BAT­TAR
4+1 Ka­dın, Çar­pık Gü­lüş­lü Kız gi­bi ki­tap­la­rın ya­za­rı emek­li öğ­ret­men Gün Sem­ray, 37 yıl son­ra mes­le­ği­ne ilk baş­la­dı­ğı yer olan Ço­rum’da söy­le­şi ve im­za gü­nü dü­zen­le­di.
Gün Sem­ray, AHL Park’ta dü­zen­le­di­ği im­za ve söy­le­şi gü­nü et­kin­li­ği öğ­ren­ci­le­ri ve se­ven­le­ri ile bu­luş­tu. 
1981 Ocak ayın­da, yak­la­şık 37 yıl ön­ce Ço­rum Eti Or­ta­oku­lu’nda öğ­ret­men ola­rak gö­rev ya­pan Gün Sem­ray, ara­dan ge­çen yıl­lar­dan son­ra bu kez öğ­ren­ci­le­riy­le ve se­ven­le­riy­le bu­luş­tu. 
As­len Ma­lat­ya­lı olan emek­li öğ­ret­men Sem­ray Gün 1981 yı­lın­da Ço­rum Eti Or­ta­oku­lu’nda Fen Bil­gi­si öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev yap­tı. Emek­li ol­duk­tan son­ra ya­zar­lı­ğa baş­la­yan Gün Sem­ray, Os­man­cık İHA Mu­ha­bi­ri İs­ma­il Ka­bak­de­re’nin AHL Park’ta or­ga­ni­ze et­ti­ği söy­le­şi ve im­za gü­nü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da 4+1 Ka­dın, Çar­pık Gü­lüş­lü Kız ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER