İncesu’da kale tırmanışı

Hi­tit Dağ­cı­lık ve Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (Hİ­DAK), İn­ce­su Kan­yo­nun­da ka­le tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di.

İncesu’da kale tırmanışı

Hi­tit Dağ­cı­lık ve Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (Hİ­DAK), İn­ce­su Kan­yo­nun­da ka­le tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di.
He­le­nis­tik dö­nem­le ta­rih­len­di­ri­len ka­le ve ma­ğa­ra dağ­cı­lar ta­ra­fın­dan il­giy­le ge­zil­di. Ka­le ge­zi­sin­den son­ra İn­ce­su Kan­yo­nun­da bu­lu­nan ve yi­ne He­le­nis­tik dö­ne­me ta­rih­len­di­ri­len ve dün­ya­da­ki en bü­yük Kybe­la ka­bart­ma­sı zi­ya­ret edi­lip fo­toğ­raf­lan­dı. 
Kan­yon ge­zi­sin­den son­ra Şa­pi­nu­va Ka­zı ala­nı­nı ge­zen dağ­cı­lar, Ka­zı Baş­ka­nı Prof. Dr. Ay­gül Sü­el’den Şa­pi­nu­va ta­ri­hi ve ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler al­dı­lar. 
Ku­lüp Baş­ka­nı Gür­kan Yağ­mur, “Biz­ler do­ğa­nın bağ­rın­dan ko­pup be­ton yı­ğın­la­rı ara­sın­da yok ol­mak­ta ol­du­ğu­nun far­kın­da olan kü­çük bir top­lu­luk gi­bi gö­rün­sek de do­ğa­da ya­ni ait ol­du­ğu­muz yer­de kos­ko­ca­man bir ai­le­yiz. Bi­rey­sel­lik­ten uzak­la­şıp top­lu­luk ola­rak ha­re­ket ede­bi­le­cek her­ke­si bek­li­yo­ruz.” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER