Kebapçızade’nin lezzet kalitesi Ganik’le buluştu

Tandır kebabında üç kuşaktır dededen toruna süregelen lezzet mirası Kebapçızade, Ankara yolu üzerindeki Ganik Showroom’da hizmete başladı

Kebapçızade’nin lezzet  kalitesi Ganik’le buluştu

MU­RAT ÇE­TİN
Ço­rum Tan­dı­rı’nın ün­lü mar­ka­sı Ke­bap­çı­za­de, An­ka­ra Yo­lu 5. ki­lo­met­re­de yer alan Ga­nik Show­ro­om’da şu­be aç­tı. Do­yum­suz bir lez­zet ola­rak da­mak­lar­da yer tu­tan tan­dır ke­ba­bı­nın yol üze­rin­de­ki şu­be­si, bu lez­zet­le bu­luş­mak is­te­yen­le­rin ye­ni ad­re­si ola­cak. 


Ken­di sek­tö­rü­nün li­der ku­ru­luş­la­rın­dan olan ve Ço­rum’un adı­nı ba­şa­rıy­la dal­ga­lan­dı­ran Ga­nik Şe­ker­le­me ile bir­lik­te ka­li­te ve mar­ka gü­cü­nü bir­leş­ti­ren Ke­bap­çı­za­de, Ço­rum’a ye­ni bir lez­zet du­ra­ğı ka­zan­dır­dı.
Ga­nik Şe­ker­le­me ve Ke­bap­çı­za­de’nin genç ku­şak yö­ne­ti­ci­le­ri Bu­rak Sa­rı­ars­lan ve Nu­ret­tin Ha­fı­zoğ­lu, hiz­me­te baş­la­dık­la­rı an­dan iti­ba­ren yo­ğun bir il­giy­le kar­şı­laş­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, mem­nu­ni­yet­le­ri­ni be­lirt­ti. 
Ka­li­te ve lez­zet ko­nu­sun­da ta­viz­siz bir an­la­yış­la ça­lı­şan genç­ler, ye­ni me­kan­la­rın­da ağır­la­ya­cak­la­rı her­ke­si biz­zat mi­sa­fir­le­ri ola­rak ka­bul et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.


AMA­CI­MIZ ÇO­RUM’U LA­YI­KIY­LA TEM­SİL ET­MEK
Nu­ret­tin Ha­fı­zoğ­lu ve Bu­rak Sa­rı­ars­lan, yol bo­yu üze­rin­de ol­ma­nın ken­di­le­ri­ne çok da­ha bü­yük so­rum­lu­luk­lar yük­le­di­ği­ni ak­tar­dık­la­rı açık­la­ma­la­rın­da, “Ön­ce­lik­le fir­ma­la­rı­mı­zın ve mes­lek­le­ri­miz an­la­mın­da hem işi­mi­zi hem de Ço­rum’u tem­sil eder bir du­rum­da­yız. Çok yo­ğun bir tra­fi­ğin ya­şan­dı­ğı ve ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin gi­riş ka­pı­sı ola­rak ka­bul edi­len ko­nu­mu­muz, fir­ma­la­rı­mız­dan öte Ço­rum’u tem­sil ko­nu­sun­da bi­zi da­ha so­rum­lu kı­lı­yor. Bu­nun bi­lin­ci ve ti­tiz­li­ği ile Ço­rum dı­şın­dan mi­sa­fi­ri­miz olan her­ke­sin, Ço­rum’dan hem da­mak ta­dı hem de gö­nül hoş­lu­ğu ba­kı­mın­dan mem­nun ay­rıl­ma­sı­nı az­ru­lu­yo­ruz.” de­di­ler.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de be­lir­le­ne­cek bir ta­rih­te res­mi açı­lış­la­rı­nı yap­ma­ya ha­zır­la­nan Ke­bap­çı­za­de, tan­dır ke­ba­bı­nın lez­ze­ti­ni müş­te­ri­le­ri­ne sun­ma­ya baş­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER