‘Masal Diyarı Çorum’ için yarışacaklar

Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, ‘Ma­sal Di­ya­rı Ço­rum’ adıy­la ma­sal ya­rış­ma­sı dü­zen­le­di.

‘Masal Diyarı Çorum’ için  yarışacaklar

RE­CEP ME­BET
Söz­lü kül­tü­rü­mü­zün önem­li bir un­su­ru olan Türk ma­sal ge­le­ne­ği­nin ya­şa­tı­la­rak ge­le­cek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı ama­cıy­la dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya Ço­rum’da öğ­re­nim gö­ren or­ta­okul ve li­se öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­la­bi­le­cek.
Baş­vu­ru­la­rı 14 Ağus­tos’ta baş­la­yan ya­rış­ma­ya son ka­tı­lım ta­ri­hi­nin 26 Ekim 2018 ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken or­ta­okul ve li­se ka­te­go­ri­le­rin­de ilk üçe gi­re­cek ka­tı­lım­cı­la­ra tam do­na­nım­lı bi­sik­let he­di­ye edi­le­ce­ği bil­di­ril­di.
Ya­rış­ma şart­ma­ne­si ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi­ye www.co­rum­kul­tur­tu­rizm.gov.tr in­ter­net ad­re­sin­de­ki ‘Ha­ber­ler/Du­yu­ru­lar’ bö­lü­mün­den ula­şı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 16:29
YORUM EKLE
YORUMLAR
Semra çifçi
Semra çifçi - 4 yıl Önce

İl turizm Müdürlüğü nün düzenlediği masal yarışmasının sonuçları ne zaman belli olacak.

SIRADAKİ HABER