Mert Giyim’de okul sezonu hareketliliği

Mert Gi­yim sa­hi­bi Meh­met Mert, ori­ji­nal okul kı­ya­fet­le­ri­ni öğ­ren­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Mert Giyim’de okul  sezonu hareketliliği

RE­CEP ME­BET

Mert Gi­yim sa­hi­bi Meh­met Mert, ori­ji­nal okul kı­ya­fet­le­ri­ni öğ­ren­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ye­ni se­zon­la bir­lik­te okul alış­ve­ri­şi ha­re­ket­li­li­ği­nin art­tı­ğı­nı be­lir­ten Meh­met Mert, “Ge­niş ürün yel­pa­ze­miz­le 2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lı’na ‘mer­ha­ba’ de­dik” di­ye ko­nuş­tu.

Ço­rum’da­ki tüm ilk ve or­ta­okul­la­rın ya­nı sı­ra li­se kı­ya­fet­le­ri­ni de müş­te­ri­le­riy­le bu­luş­tur­duk­la­rı­nı an­la­tan Mert, “30 yı­lı aşan tec­rü­be­miz­le hal­kı­mı­zın hiz­me­tin­de­yiz” de­di.

Sek­tö­rün göz­de mar­ka­la­rın­dan Ba­ha­roğ­lu ürün­le­ri­ni uy­gun fi­yat­lar­la tü­ke­ti­ci­ye sun­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Mert, “Okul kı­ya­fet­le­rin­de­ki zen­gin çe­şi­di­mi­zi ya­kın­dan gör­mek is­te­yen her­ke­si Kun­duz­han Cad­de­si Pa­şa Ha­ma­mı kar­şı­sı nu­ma­ra 10/A’da­ki ma­ğa­za­mı­za bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 15:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER