Sanat Dostları 24. yılını kutluyor

İlk de­fa 1995 yı­lın­da ya­pı­lan ve 1999 yı­lın­da Ço­rum Eği­tim ve Kül­tür Vak­fı (ÇEK­VA) adı al­tın­da eser­ler sun­ma­ya baş­la­yan ÇEK­VA Sa­nat Dost­la­rı top­lan­tı­sı­nın bu eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da­ki ilk top­lan­tı­sı Cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­leş­ti­ril­di.

Sanat Dostları 24. yılını kutluyor

FA­TİH BAT­TAR
İlk de­fa 1995 yı­lın­da ya­pı­lan ve 1999 yı­lın­da Ço­rum Eği­tim ve Kül­tür Vak­fı (ÇEK­VA) adı al­tın­da eser­ler sun­ma­ya baş­la­yan ÇEK­VA Sa­nat Dost­la­rı top­lan­tı­sı­nın bu eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da­ki ilk top­lan­tı­sı Cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­leş­ti­ril­di.


24 yı­lı­nı kut­la­yan Sa­nat Dost­la­rı, bu ay­ki bu­luş­ma­sı Mu­zaf­fer Gün­do­ğar yö­ne­ti­min­de ÇEK­VA Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
Top­lan­tı­ya, Ah­met Gün­gör, Ser­vet De­ni­zer, Arap Ça­ta­roğ­lu, Vey­sel Ça­ğıl, Bah­ri Gü­ven, Sa­lim De­mir, Ha­san İpek, Ha­san Ali Ka­la­yoğ­lu, Emi­ne Çer­çi, Can, Meh­met Tat­lı­su, Mus­ta­fa Gök­göz, Nec­det Fi­liz­li ve Ke­mal Öz­kars­lı ka­tıl­dı.


Ka­tı­lım­cı­la­rın eser­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı top­lan­tı­da, ye­rel ya­zar ve şa­ir­le­rin şi­ir ve ya­zı­la­rı­nın okun­ma­sıy­la so­na er­di.
Top­lan­tı­da ay­rı­ca Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile ÇEK­VA iş­bir­li­ği ile 10 Şu­bat ile 16 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da 300 sa­at­lik yağ­lı bo­ya re­sim prog­ra­mı­na ka­tı­lan­la­ra kurs bi­tir­me bel­ge­si ve­ril­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER