Zirvede fotoğraf çektiler

Ge­zi ve fo­toğ­raf se­ver­ler­den olu­şan ku­lüp üye­le­ri bu kez de Adı­ya­man, Ela­zığ ve Ma­lat­ya'nın ta­ri­hi, kül­tü­rel ve önem­li yer­le­ri­ni ge­ze­rek, fo­toğ­raf­lar çek­ti.

Zirvede fotoğraf çektiler

Ço­rum Fo­toğ­raf Ku­lü­bü Der­ne­ği (ÇFK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­zi­ler de­vam edi­yor. Ge­zi ve fo­toğ­raf se­ver­ler­den olu­şan ku­lüp üye­le­ri bu kez de Adı­ya­man, Ela­zığ ve Ma­lat­ya'nın ta­ri­hi, kül­tü­rel ve önem­li yer­le­ri­ni ge­ze­rek, fo­toğ­raf­lar çek­ti.
Ku­rul­du­ğu 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren eği­tim, ge­zi, ser­gi ve çe­şit­li fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­ti­ren ÇFK, der­nek­leş­tik­ten son­ra fa­ali­yet­le­ri­ne ara ver­me­den de­vam edi­yor. Bu­gü­ne ka­dar yurt içi ve yurt dı­şın­da bir­çok ge­zi dü­zen­le­yen ÇFK, son ge­zi­si­ni geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu Adı­ya­man, Ela­zığ ve Ma­lat­ya'ya ger­çek­leş­tir­di.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, cu­ma ak­şa­mı Ço­rum'dan ha­re­ket eden ka­fi­le, ilk ola­rak Adı­ya­man'ın Kah­ta il­çe­sin­de bu­lu­nan UNES­CO'nun Dün­ya Mi­ra­sı Lis­te­si'nde­ki Nem­rut Da­ğı'na çık­tı. Da­ğın zir­ve­si­ne çı­kan do­lam­baç­lı yol­dan tır­ma­na­rak To­ros­lar’ı da içe­ren muh­te­şem man­za­ra­yı iz­le­yen ve gü­ne­şin do­ğu­şu­na ta­nık­lık eden grup, bu­ra­da­ki an­tik me­zar, anıt­sal hey­kel ve mi­ma­ri ka­lın­tı­la­rın fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti. 
Es­ki çağ­lar­da da­ğın ya­maç­la­rın­da hü­küm­dar­lık yap­mış olan Kom­ma­ge­ne Kra­lı I. An­ti­oc­hos tan­rı­la­ra ve ata­la­rı­na min­net­tar­lı­ğı­nı gös­ter­mek için ile He­le­nis­tik Dö­ne­min en gör­kem­li ka­lın­tı­la­rı­nın bu­lun­du­ğu böl­ge­de za­man ge­çi­ren ÇFK üye­le­ri, da­ha son­ra Ela­zığ'a geç­ti. Bu­ra­da Har­put Ka­le­si, Ka­pa­lı Çar­şı, Sür­ya­ni Ka­dim Mer­yem Ana Ki­li­se­si, Arap Ba­ba Tür­be­si'ni zi­ya­ret eden ka­tı­lım­cı­lar, ak­şam Ma­lat­ya'da ko­nak­la­dık­tan son­ra er­te­si gün de Tür­ki­ye'nin en gü­zel do­ğal ya­pı­la­rın­dan Le­vent Va­di­si'ne git­ti. 

Bu­ra­da dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Do­ğa Spor­la­rı Fes­ti­va­li'ne de ka­tıl­ma fır­sa­tı bu­lan grup, ar­dın­dan Da­ren­de il­çe­sin­de­ki So­mun­cu Ba­ba Tür­be­si, Toh­ma Kan­yo­nu, Kud­ret Ha­vu­zu ve Gün­pı­nar Şe­la­le­si'ni fo­toğ­raf­la­dık­tan son­ra Ço­rum'a dön­dü.        

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER