Alaca’da 3 köyde içme suyu şebeke çalışması

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Ala­ca’ya bağ­lı Es­ki­ya­par kö­yün­de ye­ni iç­me su­yu şe­be­ke­si ya­pı­ldı.

Alaca’da 3 köyde içme  suyu şebeke çalışması

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Ala­ca’ya bağ­lı Es­ki­ya­par kö­yün­de ye­ni iç­me su­yu şe­be­ke­si ya­pı­lır­ken, İb­ra­him ve Bal­çık­hi­sar köy­le­ri­nin ise iç­me su­yu şe­be­ke­le­rin­de iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­di. 

Özel İda­re ta­ra­fın­dan köy­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ila­ve ve ni­te­lik­li iç­me su­yu sağ­la­mak için iç­me su­yu şe­be­ke­le­ri­ni ta­ma­men ye­ni­le­me ve iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da bir sü­re ön­ce ya­pı­mı­na baş­la­nan Ala­ca’ya bağ­lı Es­ki­ya­par kö­yü­ne ye­ni iç­me su­yu şe­be­ke­si ya­pım işi hız­la de­vam edi­yor. İş kap­sa­mın­da Ala­ca İl­çe­si Es­ki­ya­par Kö­yü iç­me su­yu şe­be­ke­si 800 met­re Q110 HDPE 10 ATÜ ve 5550 met­re Q63 HDPE 10 ATÜ bo­ru kul­la­nı­la­rak ta­ma­men ye­ni­le­cek.

Ay­rı­ca İb­ra­him Kö­yü’nde yer alan iç­me su­yu şe­be­ke­si­ne 500 met­re Q90 HDPE 10 ATÜ bo­ru ile hat iyi­leş­tir­me­le­ri ya­pı­la­cak ve yi­ne Bal­çık­hi­sar kö­yü’nde ise 70 met­re Q75 HDPE 10 ATÜ bo­ru ile mev­cut iç­me su­yu şe­be­ke­sin­de ki arı­za­lı kı­sım­lar ye­ni­le­ne­cek. 
Ko­nu ile il­gi­li Özel İda­re ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ala­ca’ya  bağ­lı üç köy­de sü­ren ça­lış­ma­la­rın kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı be­lir­til­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER