Erkek cesedi bulundu

Ço­rum'da bir ara­zi­de, 85 ya­şın­da­ki ki­şi­nin ce­se­di bu­lun­du.

Erkek cesedi bulundu

Çep­ni Ma­hal­le­si, İs­ki­lip 5. So­kak'ta ki­re­mit fab­ri­ka­sı­nın yük­le­me ala­nı ola­rak kul­lan­dı­ğı ara­zi­de, ki­re­mit yı­ğın­la­rı ara­sın­da bir ki­şi­nin ha­re­ket­siz yat­tı­ğı­nı gö­ren fab­ri­ka iş­çi­le­ri du­ru­mu po­li­se bil­dir­di.
Po­lis­le olay ye­ri­ne ge­len sağ­lık ekip­le­ri yap­tık­la­rı in­ce­le­me­de, yaş­lı ki­şi­nin öl­dü­ğü­nü be­lir­le­di. Üze­rin­den kim­lik çık­ma­yan, ya­nın­da bas­to­nu ve ek­mek po­şe­ti bu­lu­nan ce­se­din, ya­pı­lan araş­tır­ma­da 85 ya­şın­da­ki Hü­se­yin Kay­man'a ait ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Üze­rin­de her­han­gi bir ke­si­ci ya da de­li­ci alet izi­ne rast­lan­ma­yan Kay­man'ın ce­se­di, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın olay ye­rin­de­ki in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan ölüm se­be­bi­nin be­lir­len­me­si ama­cıy­la otop­si için An­ka­ra Ad­li Tıp Ku­ru­mu­na gön­de­ril­di.(AA)

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 15:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER