Başkan Ünlü’yü kutladılar

AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ömer De­mir­ci ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Der­ne­ği (Ka­mu-Der) ta­ra­fın­dan Yı­lın Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü’yü zi­ya­ret et­ti.

Başkan Ünlü’yü kutladılar

Ba­yat AK Par­ti Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fat­ma Ün­lü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ömer De­mir­ci ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Der­ne­ği (Ka­mu-Der) ta­ra­fın­dan Yı­lın Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü’yü zi­ya­ret et­ti.
Baş­kan Ün­lü’yü teb­rik ede­rek, ba­şa­rı­la­rın de­va­mı di­le­yen he­yet, “Ba­yat için ve biz­ler için onur ve gu­rur kay­na­ğı ol­du­nuz, siz­le­re te­şek­kür eder üs­tün ça­lış­ma­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı bek­le­riz.” de­di­ler.


Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifa­de eden Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü, “Bu ödü­lü siz­ler ve Ba­yat Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı sa­ye­sin­de Ba­yat hal­kı­mız adı­na al­dım. Ba­yat Be­le­di­ye­si ola­rak bun­dan son­ra da il­çe­mi­zin ge­liş­me­si ve kal­kın­ma­sı için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya, ge­ce gün­düz de­me­den ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz.” di­ye ko­nuş­tu. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER