Büyük’ten Dodurga ve Laçin’e ziyaret

İl­çe zi­ya­ret­le­ri­ne La­çin ve Do­dur­ga’da de­vam eden İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, yö­ne­ti­ci, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le gö­rü­şe­rek eği­tim ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı. 

Büyük’ten Dodurga  ve Laçin’e ziyaret

İl­çe zi­ya­ret­le­ri­ne La­çin ve Do­dur­ga’da de­vam eden İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, yö­ne­ti­ci, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­le gö­rü­şe­rek eği­tim ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı. 

Öğ­ren­ci­le­re çok ki­tap oku­ma­la­rı­nı tav­si­ye eden İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Bü­yük, öğ­ret­men­ler­le de top­lan­tı yap­tı.
Öğ­ret­men­le­rin ta­lep ve bek­len­ti­le­ri­ni din­le­yen ve ekip ru­huy­la ça­lış­ma­nın öne­mi üze­rin­de du­ran Bü­yük, “Ne­re­de olur­sak ola­lım bu­lun­du­ğu­muz yer­de en gü­ze­li­ni yap­ma­ya ça­lış­ma­lı­yız. Da­ha iyi­ye na­sıl ula­şa­bi­li­riz gay­re­ti için­de ol­ma­lı­yız. İki gü­nü­müz eşit ol­ma­ma­lı. Ye­ni şey­ler yap­ma­mız la­zım. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ev­le­rin­den oku­la gü­ven­le ge­lip tek­rar ev­le­ri­ne dön­me­le­ri sağ­la­mak önem­li. Fe­da ede­ce­ği­miz bir öğ­ren­ci­miz yok. Ken­di ço­cu­ğu­muz için ne is­ti­yor­sak öğ­ren­ci­le­ri­miz için de onu is­te­ye­ce­ğiz. Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ça­lı­şır­sak da­ha mut­lu, da­ha hu­zur­lu, da­ha ba­şa­rı­lı olu­ruz.” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER