‘Ebelik Bölümü’ne YÖK’den onay

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nde ‘Ebe­lik Bö­lü­mü’ açıl­ma­sı yö­nün­de YÖK’e ya­pı­lan tek­lif onay­lan­dı. Böy­le­ce üni­ver­si­te bün­ye­sin­de Ebe­lik Bö­lü­mü­ne ya­kın za­man­da öğ­ren­ci alı­mı­nın da yo­lu açıl­mış ol­du.

‘Ebelik Bölümü’ne YÖK’den onay

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nde ‘Ebe­lik Bö­lü­mü’ açıl­ma­sı yö­nün­de YÖK’e ya­pı­lan tek­lif onay­lan­dı. Böy­le­ce üni­ver­si­te bün­ye­sin­de Ebe­lik Bö­lü­mü­ne ya­kın za­man­da öğ­ren­ci alı­mı­nın da yo­lu açıl­mış ol­du.

Ko­nun hak­kın­da açık­la­ma ya­pan Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, “Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nde ebe­lik bö­lü­mü­nün açıl­ma­sıy­la ge­nel­de ül­ke­mi­zin, özel­de ise ha­len 471 ebe­nin ça­lış­tı­ğı Ço­rum’un ih­ti­yaç du­yu­lan ebe­lik ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı açı­sın­dan son de­re­ce önem­li. Tıp Fa­kül­te­mi­zin açıl­ma­sıy­la sağ­lık ala­nın­da baş­lat­mış ol­du­ğu­muz atı­lı­mı, çe­şit­li bo­yut­la­rı ile sağ­lık ala­nın­da de­vam et­ti­ri­yo­ruz. Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­miz­de aç­mış ol­du­ğu­muz Ebe­lik Bö­lü­mü de bu­nun önem­li bir aya­ğı­nı oluş­tur­mak­ta. Ye­ni açı­lan bö­lüm­le­ri­mi­ze öğ­ren­ci alı­mı ya­sal an­lam­da an­cak il­gi­li bö­lüm­de bel­li sa­yı­da öğ­re­tim üye­si bu­lun­dur­duk­tan son­ra söz ko­nu­su ola­bil­di­ğin­den, Ebe­lik Bö­lü­mü­mü­ze ön­ce­lik­le ni­te­lik­li öğ­re­tim üye­le­ri­ni te­min et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bu­nun ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan he­men öğ­ren­ci alı­mı­nı baş­lat­mak için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yo­ğun bir şe­kil­de de­vam et­tir­mek­te­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
nitelikli öğretim üyeleri????
nitelikli öğretim üyeleri???? - 4 yıl Önce

ooo eş dost için yeni kişiye özel ilanlar çıkar. ebelik bölümü de torpilli hocalarını bekliyor desenize.

aynen katılıyorum
aynen katılıyorum - 4 yıl Önce

nitelikli öğretim üyelerine aynen katılıyorum

Odtü,Hacettepe,Ankara,İstanbul dan gelen bile elenir
Odtü,Hacettepe,Ankara,İstanbul dan gelen bile elenir - 4 yıl Önce

Şimdiden AK rozetli ailelerin şanslı çocuklarına hayırlı olmasını dilerim...

SIRADAKİ HABER