Eğitim İş’ten öğrenci andı açıklaması

Eği­tim İş Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı İl­han Ya­şar, 5 yıl­lık mü­ca­de­le­le­ri­nin so­nuç ver­di­ği­ni ve Öğ­ren­ci An­dı’nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ip­tal edil­di­ği­ni söy­le­di.

Eğitim İş’ten öğrenci  andı açıklaması

Eği­tim İş Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı İl­han Ya­şar, 5 yıl­lık mü­ca­de­le­le­ri­nin so­nuç ver­di­ği­ni ve Öğ­ren­ci An­dı’nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ip­tal edil­di­ği­ni söy­le­di.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın, ka­ra­rın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­me­si ha­lin­de her tür­lü hu­ku­ki ve ör­güt­lü mü­ca­de­le­yi sür­dü­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ya­şar,   ko­nu­ya iliş­kin şu açık­la­ma­yı yap­tı:
“08.10.2013 ta­ri­hin­de ya­yın­la­nan İl­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği'nde de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na da­ir Yö­net­me­lik­le "Öğ­ren­ci An­dı" kal­dı­rıl­mış­tı. Eği­tim-İş'in de­ği­şik­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­me­si­nin ar­dın­dan aç­tı­ğı ve beş yıl sü­ren da­va so­nuç­lan­mış­tır. Da­nış­tay 8. Da­ire­si öğ­ren­ci an­dı­nın okun­ma­sı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ver­miş­tir. Eği­tim-İş ola­rak 2013 yı­lın­da da­va di­lek­çe­miz­de yer alan ifa­de­le­rin ve ge­rek­çe­le­rin ne­re­dey­se ay­nen Da­nış­tay ka­ra­rın­da yer al­ma­sı bi­zi da­ha da hak­lı çı­kar­mak­ta­dır.
Geç­mi­şi Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rı­na da­ya­nan öğ­ren­ci an­dı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ta­ma­men si­ya­si ik­ti­da­rın ta­sar­ru­fu ile ger­çek­leş­miş­ti. O dö­nem­de­ki si­ya­si kon­jonk­tü­rün so­nu­cu ola­rak öğ­ren­ci an­dı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin sen­di­ka­mız baş­ta ol­mak üze­re hal­kı­mız ta­ra­fın­dan da bü­yük tep­ki­ler gös­te­ril­miş­ti.
Bu­na rağ­men ik­ti­dar ka­ra­rın­dan dön­me­miş ve okul­la­rı­mız­da beş yıl bo­yun­ca öğ­ren­ci an­dı oku­tul­ma­mış­tır.  Beş yıl­dır sü­ren mü­ca­de­le­miz so­nu­cun­da yar­gı­dan çı­kan ka­ra­rın Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan aci­len uy­gu­lan­ma­sı­nı ve öğ­ren­ci an­dı­nın tek­rar mev­zu­ata gir­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER