Gazi Caddesi’ni baştan aşağı temizlediler

15 Ey­lül Dün­ya Te­miz­lik Gü­nü ne­de­niy­le Özel Mus­ta­fa Şim­şek Fen ve Ana­do­lu Li­se­si ör­nek bir ça­lış­ma­ya im­za at­tı.

Gazi Caddesi’ni baştan  aşağı temizlediler

FA­TİH BAT­TAR
15 Ey­lül Dün­ya Te­miz­lik Gü­nü ne­de­niy­le Özel Mus­ta­fa Şim­şek Fen ve Ana­do­lu Li­se­si ör­nek bir ça­lış­ma­ya im­za at­tı.

‘Çö­pü­nü çö­pe at Ço­rum’a de­ğer kat’ slo­ga­nıy­la 15 Ey­lül Dün­ya Te­miz­lik Gü­nü’nde Ço­rum’da 8 öğ­ret­men ve 52 öğ­ren­ci­si ile Fa­tih Cad­de­si’nde ve Ga­zi Cad­de­si’nde te­miz­lik ça­lış­ma­sı ya­pan Özel Mus­ta­fa Şim­şek Fen ve Ana­do­lu Li­se­si bü­yük tak­dir top­la­dı. 


El­le­rin­de çöp po­şet­le­ri ve ta­şı­dık­la­rı dö­viz ile pan­kart­lar­la ‘Te­miz Ço­rum’ me­sa­jı ve­ren öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı.

Et­kin­lik ile il­gi­li kı­sa bir açık­la­ma ya­pan Özel Mus­ta­fa Şim­şek Ko­le­ji Ku­ru­cu Tem­sil­ci­si Vol­kan Çağ­rı Şim­şek; “Özel Mu­ta­fa Şim­şek Fen ve Ana­do­lu Li­se­si ola­rak 15 Ey­lül Dün­ya Te­miz­lik Gü­nü’nde sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si ola­rak 8 öğ­ret­men 52 öğ­ren­ci ol­mak üze­re top­lam 60 ki­şi ile Ga­zi Cad­de­si’nde­ki park, bah­çe, kal­dı­rım ve yol­lar­da­ki çöp­le­ri te­miz­le­ye­rek pro­je kat­kı sağ­la­mak is­te­dik. Ço­rum’u te­miz­le­mek­ten, Ço­rum’a ve do­ğa­ya kat­kı­da bu­lun­mak­tan  do­la­yı mut­lu­yuz.” de­di 
Et­kin­li­ğe ay­rı­ca Okul Mü­dü­rü Müj­gan Yü­rü­yen ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Dam­la Kük­rer de ka­tıl­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER