HİTÜ ve Silverline işbirliği yapacak

Hi­tit Üni­ver­si­te­si, üni­ver­si­te-sek­tör iş bir­li­ği­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra de­vam edi­yor.

HİTÜ ve Silverline  işbirliği yapacak

Bu kap­sam­da böl­ge­miz­de yer alan ve ala­nın­da dün­ya­nın sa­yı­lı üre­ti­ci mar­ka­la­rın­dan olan Sil­ver­li­ne fir­ma­sı­nın yö­ne­tim ve çe­kir­dek kad­ro­su ile Hi­tit Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın ha­zır bu­lun­du­ğu de­ğer­len­dir­me ve ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.


Top­lan­tı­ya Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (ÇTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nur­can Bay­kam, Sil­ver­li­ne Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa La­çin, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Hü­se­yin Alış ve İb­ra­him Atay, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­la­rı Se­lim Ak­su ve Fu­at Ağar, aka­de­mis­yen­le­ri ile Sil­ver­li­ne fir­ma­sı­nın il­gi­li bi­rim yö­ne­ti­ci­le­ri ka­tıl­dı. 


Top­lan­tı­da ko­nu­şan Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin genç bir üni­ver­si­te ol­ma­sı­na rağ­men sa­de­ce yük­se­köğ­re­tim ça­lış­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­yi de­ğil en az bu­nun ka­dar önem­li olan araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni ve Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­nı bü­yük bir is­tek­le yü­rüt­tük­le­ri­ni vur­gu­la­dı. 
 “Pek çok alan­da önem­li ba­şa­rı­la­ra im­za at­tı­ğı­mı­zı, bu ba­şa­rı­la­rı­mı­zın da ba­ğım­sız ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca tes­cil edil­di­ği­ni bü­yük bir mem­nu­ni­yet­le gör­mek­te­yiz” di­yen Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, üni­ver­si­te­nin ay­nı za­man­da üni­ver­si­te-sek­tör iş bir­li­ği kap­sa­mın­da bü­yük yol kat et­ti­ği­ni ve önem­li iş­le­re im­za at­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek, “Bu ça­lış­ma­lar için­de en öne çı­kan­lar Hi­tit Üni­ver­si­te­si Bi­lim­sel Tek­nik Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi’nin (HÜB­TU­AM) ku­rul­ma­sı ve bu mer­kez­de aka­de­mis­yen­le­rin bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pa­ca­ğı alt­ya­pı­nın ha­zır­lan­ma­sı, Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı’nın yet­ki­len­dir­di­ği top­rak ana­li­zi­nin ya­pıl­ma­sı, Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­len Per­so­nel Bel­ge­len­dir­me Bi­ri­mi’nde mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si­nin ve­ril­me­si, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın yet­ki­len­dir­me­si ile Diş İmp­lant Ana­li­zi’nin, ba­zı tıb­bi ci­haz­la­rın da­ya­nık­lı­lık test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, Tür­ki­ye’ye ör­nek ola­rak gös­te­ri­len ÇTSO iş bir­li­ğin­de sa­na­yi odak­lı li­san­süs­tü ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı, 3+1 İş­ye­ri Uy­gu­la­ma­sı Eği­tim Mo­de­li’ne ge­çil­me­si, Uy­gu­la­ma­lı Gi­ri­şim­ci­lik ve böl­ge­de tek olan İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği eği­tim­le­ri­nin ve­ril­me­si­dir” de­di.


Rek­tör Prof. Dr. Al­kan ko­nuş­ma­sın­da, “Sa­hip ol­du­ğu­muz aka­de­mik bü­yük bil­gi bi­ri­ki­mi­ni her ge­çen gün güç­le­nen alt ya­pı­mız­la be­ra­ber ili­mi­ze yön­len­dir­dik. Ben­zer iş bir­lik­le­ri­ni böl­ge­mi­zin en önem­li fir­ma­la­rın­dan olan Sil­ver­li­ne ile de sür­dür­mek is­ti­yo­ruz” di­ye­rek top­lan­tı­ya ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür et­ti.


Sil­ver­li­ne Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa La­çin ise ilk kez bir üni­ver­si­te­de bu ka­dar kap­sam­lı ve is­tek­li aka­de­mis­yen­le­rin ol­du­ğu bir top­lan­tı­da bu­lun­duk­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak Sil­ver­li­ne fir­ma­sı ve ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Av­ru­pa’da ilk 5, dün­ya­da ise ilk 10 üre­ti­ci ara­sın­da yer al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Mus­ta­fa La­çin, “Bu böl­ge­nin mo­del ol­ma­sı ge­rek­ti­ği inan­cın­da­yız. Gö­nül ve ve­fa pro­je­mi­zi yü­rü­tü­yo­ruz ve bu ne­den­le doğ­du­ğu­muz top­rak­lar­da­yız. Dün­ya fir­ma­sı ol­mak için ken­di­mi­ze bir he­def be­lir­le­dik ve eki­bi­mi­zi de bu yön­de mo­ti­ve et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bu alan­da Hi­tit Üni­ver­si­te­si ile bir­lik­te ça­lış­ma­ya biz ha­zı­rız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Hi­tit Üni­ver­si­te­si ve Sil­ver­li­ne ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­ne yö­ne­lik is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı ya­pıl­ma­sı için tak­vim be­lir­len­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER