MEB’den yönetmelik değişikliği

Eği­tim İş Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı İl­han Ya­şar, Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan yö­net­me­lik de­ği­şik­lik­le­ri ile Or­ta­öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği­ne Ata­türk­çü­lük ko­nu­la­rı­nı, Sos­yal Et­kin­lik­ler Yö­net­me­li­ği­ne ise okul­lar­da kut­la­na­cak ulu­sal ve mil­li bay­ram­la­rı ye­ni­den koy­du­ğu­nu be­lirt­ti.

MEB’den yönetmelik değişikliği

Eği­tim İş Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı İl­han Ya­şar, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın 1 Ey­lül 2018 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan yö­net­me­lik de­ği­şik­lik­le­ri ile Or­ta­öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği­ne Ata­türk­çü­lük ko­nu­la­rı­nı, Sos­yal Et­kin­lik­ler Yö­net­me­li­ği­ne ise okul­lar­da kut­la­na­cak ulu­sal ve mil­li bay­ram­la­rı ye­ni­den koy­du­ğu­nu be­lirt­ti.

8 Ha­zi­ran 2017 ta­rih ve 30090 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Eği­tim Ku­rum­la­rı Sos­yal Et­kin­lik­ler Yö­net­me­li­ği ile Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı İl­köğ­re­tim ve Or­ta Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sos­yal Et­kin­lik­ler Yö­net­me­li­ği ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Sos­yal ve Kül­tü­rel Ya­rış­ma­lar Yö­net­me­li­ği­nin yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ya­şar, “Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le okul­lar­da mil­li bay­ram­la­rı­mız ve ye­rel kur­tu­luş gün­le­ri­nin kut­lan­ma­sı kal­dı­rıl­mış, Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği ile Ata­türk il­ke ve in­kılâpla­rı vur­gu­la­rı yö­net­me­lik­ten çı­ka­rıl­mış­tı. Tür­ki­ye’nin ulu­sal ve mil­li de­ğer­le­ri açı­sın­dan ha­ya­ti öne­me sa­hip bay­ram­la­rı­mı­zın kut­lan­ma­sı­na yer ve­ril­me­me­si­ne rağ­men, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü, Kut’ül Ama­re Za­fe­ri, Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı adın­da ye­ni et­kin­lik gün­le­ri be­lir­li gün ve haf­ta­lar çi­zel­ge­si­ne ek­len­miş­ti.  Yö­net­me­li­ğe ye­ni bir kav­ram ola­rak ek­le­nen ‘gö­nül­lü­ler’ ifa­de­si ile okul­lar­da di­ni fa­ali­yet­ler yü­rüt­me­si amaç­la­nan der­nek, va­kıf, ta­ri­kat, ce­ma­at­le­rin et­kin­lik­le­ri­ne ve bu et­kin­lik­le­ri fi­nan­se ede­bil­me­le­ri­ne ya­sal da­ya­nak ya­rat­ma ama­cı or­ta­ya ko­nul­muş­tu. Sis­te­ma­tik ola­rak mev­zu­at­tan ve okul­lar­dan Ulu Ön­der Ata­türk’e ve Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne da­ir her tür­lü izin si­lin­me­si gay­re­ti­ne ses­siz kal­ma­ya­ca­ğı­mı­zı, mil­li bay­ram­la­rı­mı­za sa­hip çı­ka­ca­ğı­mı­zı, okul­la­rı­mız­da la­ik eği­ti­min ge­ri­le­til­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ği­mi­zi ifa­de ede­rek, yö­net­me­li­ğe da­va aça­ca­ğı­mı­zı du­yur­muş­tuk. Yi­ne 16.09.2017 ta­rih ve 30182 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Or­ta­öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ğin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le öğ­ret­men­ler ku­ru­lun­da yer alan ve eği­tim ku­ru­mu sı­nıf/alan züm­re top­lan­tı­la­rın­da yer alan Ata­türk­çü­lük ile il­gi­li ko­nu­lar gün­de­me alı­nıp gö­rü­şü­le­cek ko­nu­lar ara­sın­dan çı­ka­rıl­mış­tı. Anı­lan yö­net­me­li­ğin di­ğer pek çok hu­ku­ka ay­kı­rı hu­sus­la­rı ile bir­lik­te bu dü­zen­le­me­ye kar­şı da Da­nış­tay nez­din­de da­va aç­mış­tık.
Gö­rü­len bu da­va­da da Da­nış­tay, Ata­türk­çü­lü­ğün Mil­li Eği­tim Sis­te­mi­nin te­mel un­su­ru ol­du­ğu ve ders­ler­de iş­le­niş şek­li­ne iliş­kin plan­la­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da öğ­ret­men­ler ku­ru­lu ve züm­re top­lan­tı­la­rın­da gö­rü­şül­me­si ge­rek­ti­ği, bu hu­su­sun yö­net­me­lik­ten çı­ka­rıl­ma­sı­nı hu­ku­ka ay­kı­rı gör­müş ve bu ne­den­le yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı­na ka­rar ver­miş­tir” de­di.
Ya­şar, açık­la­ma­sı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı:
“Ka­za­nı­lan iki da­va so­nu­cun­da ida­re ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­mak du­ru­mun­da kal­mış­tır.
Da­ha ön­ce de ben­zer şe­kil­de aç­tı­ğı­mız da­va­lar­da on­lar­ca kez Da­nış­tay ta­ra­fın­dan da vur­gu­lan­dı­ğı üze­re Ata­türk İl­ke ve İn­kılâpla­rı­nın Mil­li Eği­tim Sis­te­mi­nin te­mel un­su­ru ol­du­ğu­nu ve ne mev­zu­at­tan ne de okul­la­rı­mız­dan Ata­türk’ün si­li­ne­me­ye­ce­ği­ni Ba­kan­lı­ğın an­la­ma­sı zo­run­lu­dur. MEB’in Ata­türk’ü mev­zu­at­tan ve okul­lar­dan çı­kar­ma gay­re­ti­ne ge­çit ver­me­ye­ce­ği­mi­zi bir kez da­ha ilan edi­yo­ruz. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın bun­dan son­ra­ki sü­reç­te yar­gı ka­rar­la­rı­nı (bi­rey­sel ka­rar­lar da­hil) ive­di­lik­le za­man kay­bet­mek­si­zin uy­gu­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Eği­tim İş ola­rak,  her tür­lü hak­sız­lı­ğa, hu­kuk­suz­lu­ğa ve bas­kı­ya kar­şı mü­ca­de­le­miz ör­güt­lü­lü­ğü­mü­zün ver­di­ği güç­le mü­ca­de­le et­me­ye de­vam ede­ce­ğiz.”         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER