Mühendislik öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ne ISG ku­ru­lu­nun or­ga­ni­ze­si ile  Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğü Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri per­so­ne­li ta­ra­fın­dan te­mel ilk yar­dım eği­ti­mi ve­ril­di.

Mühendislik öğrencilerine  ilk yardım eğitimi

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ne ISG ku­ru­lu­nun or­ga­ni­ze­si ile  Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğü Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri per­so­ne­li ta­ra­fın­dan te­mel ilk yar­dım eği­ti­mi ve­ril­di.


Eği­tim­de has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ya­pı­la­cak fark­lı mü­da­ha­le yön­tem­le­ri te­mel ola­rak an­la­tıl­dı.

Olay ye­rin­de acil mü­da­ha­le­yi bu ko­nu­da eği­tim al­mış ki­şi­le­rin yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten İlk Yar­dım per­so­ne­li, “Mü­da­ha­le ede­cek iki ki­şi var­sa bir ki­şi or­ta­mı ko­ru­ma­lı di­ğe­ri 112’ye ha­ber ver­me­li. 112 bek­le­nir­ken en ağır ya­ra­lı­nın ya­nı­na git­mek ve ki­şi­nin so­luk alıp al­ma­dı­ğı­nı kon­trol et­mek ge­re­kir” di­ye­rek ilk yar­dı­mın te­mel pren­sip­le­ri di­le ge­tir­di.

Yo­ğun ka­tı­lım­la ger­çek­le­şen ilk yar­dım eği­ti­min­de ha­ya­ti önem ta­şı­yan mü­da­ha­le­le­re de­ği­nil­di, su­num son­ra­sın­da ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER