Ortaokullular sinemada

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği ara­sın­da ‘Si­ne­ma­ya Git­me­yen Öğ­ren­ci Kal­ma­sın Et­kin­li­ği’ iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü kap­sa­mın­da; İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü ve Ço­rum Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de Ço­rum mer­kez­de­ki or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri si­ne­ma ile bu­luş­tu­ru­lu­yor. 

Ortaokullular sinemada

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği ara­sın­da ‘Si­ne­ma­ya Git­me­yen Öğ­ren­ci Kal­ma­sın Et­kin­li­ği’ iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü kap­sa­mın­da; İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü ve Ço­rum Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de Ço­rum mer­kez­de­ki or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri si­ne­ma ile bu­luş­tu­ru­lu­yor. 


Ön­ce­ki gün ger­çek­le­şen si­ne­may­la bu­luş­ma et­kin­li­ği­ne Va­li Yar­dım­cı­sı Re­cep Yüks­le, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, Kül­tür ve Tu­rizm İl Mü­dü­rü Ömer Ars­lan ka­tıl­dı. 


Va­li Yar­dım­cı­sı Re­cep Yüks­le, öğ­ren­ci­le­rin özel­lik­le sos­yal ve kül­tü­rel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­cak olan bu pro­je­ye des­tek ve­ren pay­daş­la­ra te­şek­kür et­ti. 
2018-2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da 9 haf­ta sü­rey­le da­ha ön­ce hiç si­ne­ma­ya git­me­miş olan­lar baş­ta ol­mak üze­re gö­nül­lü­lük esa­sı­na gö­re be­lir­le­nen öğ­ren­ci­ler 8 Ekim-21 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da AHL Park Ci­ne­ma­xi­mum’da Va­li­lik ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon­ca se­çi­len ‘Bi­zim Kö­yün Şar­kı­sı’ isim­li fil­mi iz­le­ye­rek si­ne­ma ile bu­lu­şa­cak. 


Ge­çen se­ne 6600 öğ­ren­ci­nin si­ne­ma ile bu­luş­tu­rul­du­ğu et­kin­lik kap­sa­mın­da bu se­ne 6670 öğ­ren­ci­nin si­ne­ma ile bu­luş­ma­sı he­def­le­ni­yor. Öğ­ren­ci­le­rin si­ne­ma­ya ula­şı­mı ise Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na ait araç­lar­la sağ­la­na­cak. (Ha­ber Mer­ke­zi)


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER