‘Performans yasası geri çekilmeli’

Ka­mu Sen Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Şa­hin Ya­şar­do­ğan ve Ka­mu Sen Ge­nel Sek­te­ri Mu­sa Ak­kaş dün Ço­rum’da Ka­mu Sen İl Baş­kan­lı­ğı’nı zi­ya­ret et­ti.

‘Performans yasası  geri çekilmeli’

FA­TİH BAT­TAR
Ka­mu Sen Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Şa­hin Ya­şar­do­ğan ve Ka­mu Sen Ge­nel Sek­te­ri Mu­sa Ak­kaş dün Ço­rum’da Ka­mu Sen İl Baş­kan­lı­ğı’nı zi­ya­ret et­ti.
 Zi­ya­ret­te gün­de­me iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­mu Sen Ge­nel Sek­te­ri Mu­sa Ak­kaş, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Ya­sa­sı’nı eleş­tir­di.
Öğ­ren­ci ve ve­li­le­rin öğ­ret­men­le­re not ver­me­si öğ­ret­men­le­rin iti­ba­rı­nı sar­sa­ca­ğı­nı ve et­ki­siz­leş­ti­re­ce­ği­ni ak­ta­ran Ak­kaş, uy­gu­la­ma­dan bir an ön­ce çe­kil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Ak­kaş ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da öğ­ret­men­le­re yö­ne­lik şid­det, nö­bet, yö­ne­ti­ci ata­ma­la­rı, öğ­ret­men açı­ğı gi­bi bir çok ko­nu­ya de­ğin­di. 

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2018, 16:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
fikretya@usa.com
fikretya@usa.com - 5 yıl Önce

Neden iş yapanla yapmayan aynı maaşı alsınki ? burdan sizin çıkarınız ne acaba ?Biraz Allah korkunuz varsa içinizin sızlaması lazım 80 milyonun vebalini almaktan hiçmi korkmuyorsunuz.Devlet mesai asalaklarından kendisini temizlemelidir 95 senedir uygulanan,devletin malı deniz yemeyen domuz mantığından bu millet kendini kurtarmalıdır ,müslüman isek haram ve helali her kurumda ve her yerde uygulamalıyız,unutmayın ölümde var.

SIRADAKİ HABER