Rektör Alkan, 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’na katıldı

2023 Eği­tim Viz­yo­nu Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la Beş­te­pe Mil­let Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rektör Alkan, 2023 Eğitim Vizyonu  Tanıtım Toplantısı’na katıldı

2023 Eği­tim Viz­yo­nu Ta­nı­tım Top­lan­tı­sı Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la Beş­te­pe Mil­let Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Zi­ya Sel­çuk, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Baş­ka­nı Prof. Dr. Yek­ta Sa­raç, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, üni­ver­si­te­le­rin rek­tör­le­ri­nin ya­nı sı­ra çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
Beş­te­pe Mil­let Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen top­lan­tı­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bir ko­nuş­ma yap­tı.
Ko­nuş­ma­sın­da, ge­liş­miş ül­ke­le­rin ba­şa­rı­la­rı­nın ge­ri­sin­de­ki en önem­li un­sur­lar­dan bi­ri­nin de kur­duk­la­rı güç­lü eği­tim sis­te­mi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, her me­se­le gi­bi eği­tim de için­den çık­tı­ğı top­lu­mun va­sa­tı­nı yan­sıt­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Kü­re­sel se­vi­ye­de id­dia ve do­na­nım sa­hi­bi ol­ma­yan bir eği­ti­min millîlik vas­fı boş söz­den iba­ret­tir. Mil­let­ler, eği­ti­me ken­di renk­le­ri­ni ve­rir­ken ay­nı za­man­da ora­da dün­ya­ya söy­le­ye­cek söz­le­ri­ni de ifa­de eder. Eği­tim­de çok ile­ri gi­dip de eko­no­mi­de çok ge­ri kal­mış ve­ya tam ter­si top­lum ör­nek­le­ri bul­mak pek müm­kün de­ğil­dir” de­di.

 

‘ÇO­CUK­LA­RI­MIZIN GÖ­NÜL DÜN­YA­LA­RI­NI DO­YUR­MA­YI İH­MAL ET­TİK’
Tür­ki­ye’nin so­ru­nu­nun, geç­miş­te eği­ti­min, in­sa­nı ge­liş­ti­ren de­ğil, in­sa­nı for­mat­la­yan, dik­te edi­le­ni ne­sil­le­re ak­ta­ran bir me­ka­niz­ma ola­rak gö­rül­müş ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Bu çar­pık an­la­yış, ma­ale­sef ne­sil­le­ri­mi­zin he­ba edil­me­si­ne, po­tan­si­ye­li­nin, ener­ji­si­nin, ye­te­nek­le­ri­nin kö­rel­me­si­ne yol aç­mış­tır. Bu sü­reç­te ne sı­nav sis­te­mi­nin ne ders ki­tap­la­rı­nın ne de eği­ti­me da­ir ne­re­dey­se hiç­bir şe­yin ka­lı­cı ol­ma­ma­sı, işin fel­se­fe­si ko­nu­sun­da­ki çar­pık­lı­ğın ne­ti­ce­si­dir. Biz ço­cuk­la­rı­mı­zı, zi­hin­le­ri­ni bil­giy­le dol­du­ra­rak dip­lo­ma sa­hi­bi yap­ma­nın pe­şin­de ko­şar­ken, on­la­rın gö­nül dün­ya­la­rı­nı do­yur­ma­yı ih­mal et­tik” şek­lin­de kay­det­ti.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Böy­le ol­du­ğu için de o dip­lo­ma­lar hep ye­ter­siz kal­dı. Ço­cuk­la­rı­mı­zı iyi bir ta­lim­le ha­ya­ta ha­zır­la­mak için imkânla­rı­mı­zı se­fer­ber eder­ken, on­la­rın ter­bi­ye­si­ni ek­sik bı­rak­mak­la ne bü­yük ha­ta yap­tı­ğı­mı­zı at­tı­ğı­mız her adım­da da­ha iyi an­lı­yo­ruz. Ta­lim ve ter­bi­ye­yi, eği­tim ve öğ­re­ti­mi bir­lik­te sağ­la­ma­dan bu işin üs­te­sin­den ge­le­me­yiz. Geç­miş­te, FE­TÖ gi­bi te­rör ör­güt­le­ri, eği­tim sis­te­mi­mi­zin iş­te bu ek­si­ği­ni kul­la­na­rak sin­si­ce ül­ke­mi­zi ve top­lu­mu­mu­zu ele ge­çir­me­ye ça­lış­mış­lar­dır. Ay­nı şe­kil­de PKK’nın in­san gü­cü­nün kay­na­ğı da eği­tim sis­te­mi­mi­zin boş­luk­la­rı ve hat­ta yan­lış­la­rı­dır.  Bu­nun için 18 baş­lık al­tın­da sı­ra­la­nan stra­te­jik he­def­ler­den olu­şan 2023 Eği­tim Viz­yo­nu’nun, işe in­san­dan baş­lı­yor ol­ma­sı­nı isa­bet­li bul­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 10:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER