Türk Dili ve Edebiyatı’nda ‘Tezli Yüksek Lisans’ başlıyor

Hi­tit Üni­ver­si­te­si (Hİ­TÜ) bün­ye­sin­de Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı tez­li yük­sek li­sans prog­ra­mı açıl­dı.

Türk Dili ve Edebiyatı’nda  ‘Tezli Yüksek Lisans’ başlıyor

RE­CEP ME­BET

Hi­tit Üni­ver­si­te­si (Hİ­TÜ) bün­ye­sin­de Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı tez­li yük­sek li­sans prog­ra­mı açıl­dı.

Hİ­TÜ’den alı­nan bil­gi­le­re gö­re, Ço­rum hal­kı­nın uzun yıl­lar­dır sa­bır­sız­lık­la açıl­ma­sı­nı bek­le­di­ği Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı yük­sek li­sans eği­ti­mi 2018-2019 Aka­de­mik Yı­lı’ndan iti­ba­ren ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor. 

Hİ­TÜ Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü bün­ye­sin­de Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Ana Bi­lim Da­lı Baş­kan­lı­ğı’nca oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan 10-11 Ey­lül 2018 ta­rih­le­rin­de bi­lim sı­na­vı ve mü­la­kat ya­pı­la­rak aday­lar de­ğer­len­di­ril­di. 
15 ulu­sal-alan içi, 1 ulus­la­ra­ra­sı-alan dı­şı kon­ten­ja­nı bu­lu­nan prog­ram için 55 ulu­sal-alan içi, 2 ulus­la­ra­ra­sı-alan dı­şı baş­vu­ru­su ya­pıl­dı. Ön in­ce­le­me so­nu­cun­da her iki ka­te­go­ri­de top­lam 47 ada­yın baş­vu­ru­su ka­bul edil­di. Bi­lim­sel de­ğer­len­dir­me sı­na­vı­na alı­nan söz ko­nu­su aday­lar­dan 21'i mü­la­ka­ta gi­riş hak­kı ka­zan­dı. 


14 Ey­lül 2018 ta­ri­hin­de açık­la­nan so­nuç­la­ra gö­re, ulu­sal-alan içi kap­sa­mın­da­ki aday­lar­dan 15'i, ulus­la­ra­ra­sı-alan dı­şı kap­sa­mın­da­ki aday­lar­dan ise 1'i (top­lam 16 ki­şi) mü­la­kat­ta ba­şa­rı­lı ol­du. 1 aday da ye­dek lis­te­de yer al­dı. 
Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı tez­li yük­sek li­sans prog­ra­mı­na Ço­rum'un ya­nı sı­ra An­ka­ra, Sam­sun, Ri­ze, Ha­tay, Yoz­gat, İz­mir gi­bi çe­şit­li il­ler ile Ka­me­run ve Irak'tan ge­len aday­la­rın baş­vur­du­ğu göz­len­di. Prog­ra­mın açıl­dı­ğı yıl gör­dü­ğü il­gi, Ço­rum ve Hİ­TÜ adı­na olum­lu ve dik­kat çe­ki­ci bir ge­liş­me ola­rak de­ğer­len­di­ril­di.

2011 yı­lın­da yal­nız­ca 3 öğ­re­tim üye­si bu­lu­nan Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü kad­ro­sun­da, 2018 yı­lı iti­ba­rıy­la 8 öğ­re­tim üye­si, 6 öğ­re­tim gö­rev­li­si ve 4 araş­tır­ma gö­rev­li­si­nin ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER