Üniversitenin disiplinler arası çalışmalarını değerlendirdiler

 Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, bu yıl Fen Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü bün­ye­sin­de ilk de­fa açı­lan ve ilk öğ­ren­ci­le­ri­ni alan yük­sek li­sans dü­ze­yin­de­ki dört di­sip­lin­ler ara­sı prog­ra­mın ana­bi­lim da­lı baş­ka­nı ile bir ara­ya gel­di. 

Üniversitenin disiplinler arası çalışmalarını değerlendirdiler

 Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, bu yıl Fen Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü bün­ye­sin­de ilk de­fa açı­lan ve ilk öğ­ren­ci­le­ri­ni alan yük­sek li­sans dü­ze­yin­de­ki dört di­sip­lin­ler ara­sı prog­ra­mın ana­bi­lim da­lı baş­ka­nı ile bir ara­ya gel­di. 
Top­lan­tı­ya  Ad­li Bi­lim­ler Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Gök­me­şe, Po­li­mer Bi­li­mi ve Tek­no­lo­ji­si  Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Sa­tıl­mış Ba­san, İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Dur­sun Ali Kö­se ve Ener­ji Sis­tem­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Doç. Dr. Si­nan Ça­lış­kan ile Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Mus­ta­fa Bı­yık, Fen Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Doç. Dr. Cen­giz Bay­ka­soğ­lu ve Öğ­ren­ci İş­le­ri Da­ire Baş­ka­nı Ömer Çı­rak ka­tıl­dı.
Son bir yıl­da dört di­sip­lin­le­ra­ra­sı yük­sek li­sans (tez­li) prog­ra­mın açıl­ma­sın­dan ve bun­la­ra öğ­ren­ci alı­mı­nın ger­çek­leş­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: 
"Tüm dün­ya­da ve ül­ke­miz­de di­sip­lin­ler ara­sı araş­tır­ma­la­rın son za­man­lar­da öne çık­ma­sın­da en önem­li et­ken­ler­den bi­ri, kar­şı kar­şı­ya ka­lı­nan kü­re­sel ve ye­rel so­run­la­rın kar­ma­şık­lı­ğı ile mev­cut di­sip­lin­le­rin bu so­run­la­ra tek baş­la­rı­na çö­züm ge­ti­re­me­me­si­dir. Sür­dü­rü­le­bi­lir bir ge­liş­me ve kal­kın­ma için bu so­run­la­ra aci­len çö­züm ge­ti­ril­me­si ge­re­kir. Dün­ya­nın kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı sos­yo-eko­no­mik, tek­no­lo­jik ve po­li­tik kar­ma­şık so­run­la­rın çö­züm yo­lu, kla­sik ve bö­lün­me­ci yak­la­şım­dan zi­ya­de, so­run­la­rın fark­lı bir bil­gi düz­le­min­de ele alın­ma­sın­dan ve ta­nım­lan­ma­sın­dan geç­mek­te­dir. Tam da bu aşa­ma­da be­şe­ri bi­lim­le­rin kat­kı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için, so­run­la­rın ta­nım­lan­ma­sı­nın ve çö­züm öne­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin di­sip­lin­ler ara­sı bir düz­lem­de bir bü­tün­lük için­de ele alın­ma­sı­nı ge­rek­tir­mek­te­dir. Zi­ra mev­cut so­run­lar tek bir di­sip­li­nin çö­ze­me­ye­ce­ği ka­dar kar­ma­şık olup; çö­züm, di­sip­lin­ler ara­sı bir yak­la­şı­mı ge­rek­tir­mek­te­dir." 
Di­sip­lin­ler ara­sın­da ger­çek­le­şe­cek bu et­ki­le­şim­de bir­bi­ri­nin di­sip­li­ni­ne kar­şı­lık­lı say­gı­nın önem­li bir un­sur ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Rek­tör Al­kan, "Di­ğer önem­li bir hu­sus da, di­sip­lin­ler ara­sın­da et­ki­le­şi­mi sağ­la­ya­cak or­tak di­lin ve ni­ha­yet da­ha ge­niş an­lam­da bir ile­ti­şim yo­lu­nun açıl­ma­sı­dır. Böy­le bir sü­reç­te ve­ri­le­cek di­sip­lin­ler ara­sı ders­ler sa­ye­sin­de öğ­re­tim üye­si ve öğ­ren­ci­ler ara­sın­da kar­şı­lık­lı say­gı; an­la­yış ve al­gı­la­ma ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­me­si; kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma ve dü­şün­me has­sa­si­ye­ti; öğ­ren­ci­le­rin bir dü­şün­ce­yi ka­bul et­me­den ön­ce "ne­den" di­ye sor­gu­la­ma alış­kan­lı­ğı edin­me­si, ken­di gö­rüş açı­sın­dan baş­ka gö­rüş açı­la­rı­nın da var­lı­ğı­nı ka­bul et­me ve  din­le­me ye­te­ne­ği­ni ge­liş­tir­me­si gi­bi eği­tim­de ol­maz­sa ol­maz ni­te­lik­te çok önem­li bir ta­kım çık­tı­lar sağ­la­na­cak­tır.  İlk ola­rak ili­mi­ze, ar­dın­dan böl­ge­mi­ze ve ül­ke­mi­ze, ni­ha­ye­tin­de ise tüm in­san­lı­ğa hiz­met et­me­yi ga­ye edi­nen üni­ver­si­te­miz­de, fark­lı bi­rim­ler­den/branş­lar­dan öğ­re­tim üye­le­ri kı­sa sü­re­de bir ara­ya ge­le­rek dört ta­ne li­san­süs­tü dü­zey­de prog­ram aça­rak böy­le­si­ne ul­vi bir ga­ye­ye yö­nel­miş­ler­dir. Ben bu sü­re­ci, ül­ke­mi­zin 2023, 2053 ve 2071 viz­yon­la­rı çer­çe­ve­sin­de çok önem­si­yo­rum. Öğ­re­tim üye­le­ri­mi­zin bu bir­lik­te­li­ği bi­zim aka­de­mik gü­cü­mü­ze çok bü­yük bir güç ve iv­me ka­ta­cak­tır" de­di. Top­lan­tı so­nun­da Rek­tör Al­kan, ge­rek di­sip­lin­ler ara­sı prog­ram­la­rın açıl­ma­sın­da ge­rek­se öğ­ren­ci alı­mı sü­re­cin­de el­le­rin­den ge­len tüm ca­ba­yı gös­te­ren öğ­re­tim ele­man­la­rı­na te­şek­kür ede­rek, bu ve ben­ze­ri ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­me­sin­de bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da ken­di­le­ri­ne tam des­te­ği ve­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan öğ­re­tim üye­le­ri de Rek­tör Al­kan'a ken­di­le­ri­ne bu­gü­ne ka­dar ver­dik­le­ri des­tek­ten do­la­yı mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­ti­re­rek te­şek­kür et­ti­ler.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER