‘Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum’

Ce­lal Şim­şek, pro­se­dür­ler­de­ki 5 yıl­lık iz­le­me dö­ne­mi­ni de ta­mam­la­mış ol­ma­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şı­yor.

‘Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum’

IPARD I dö­ne­mi 2. çağ­rı­sın­da sun­du­ğu 485 bin TL’lik ya­tı­rım büt­çe­li 100 bü­yük­baş açık be­si sı­ğır­cı­lı­ğı pro­je­si için, 2013 yı­lın­da yak­la­şık 250 bin TL hi­be alan Ce­lal Şim­şek, pro­se­dür­ler­de­ki 5 yıl­lık iz­le­me dö­ne­mi­ni de ta­mam­la­mış ol­ma­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şı­yor.
Ya­pı­lan açık­la­may­ha gö­re, Ta­rım ve Kır­sal Kal­kın­ma­yı Des­tek­le­me Ku­ru­mu’nun (TKDK) Ço­rum’da­ki ilk ya­tı­rım­cı­la­rın­dan bi­ri­si ol­ma­sıy­la dik­kat çe­ken Şim­şek, 2012 yı­lın­da sun­du­ğu pro­je­si­nin ka­bul edil­me­siy­le yıl­so­nu­na doğ­ru ya­tı­rı­mı­nı hız­lı bir şe­kil­de ta­mam­la­ya­rak, Ço­rum'da ilk hi­be öde­me­si alan ya­tı­rım­cı ol­du. 


TKDK İl Ko­or­di­na­tö­rü Mus­ta­fa Man­sur Yal­va­çer yap­tı­ğı iş­let­me zi­ya­re­tin­de, iz­le­me dö­ne­mi­ni ta­mam­la­ya­rak TKDK pro­se­dür­le­ri­ne gö­re pro­je­si­nin ma­li ka­pa­nı­şı­nı da ger­çek­leş­ti­ren, ör­nek ya­tı­rım­cı Şim­şek'i teb­rik et­ti. Bun­dan son­ra da TKDK ka­pı­la­rı­nın ken­di­si­ne her za­man açık ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yal­va­çer, 5 yıl­dır ül­ke hay­van­cı­lı­ğı­na hiz­met eden ve kat­kı ve­ren bu iş­let­me­nin, önü­müz­de­ki yıl­lar­da da­ha da ge­li­şe­rek, ti­ca­ri ha­ya­tı­na de­vam et­me­si­ni te­men­ni et­ti­ği­ni söy­le­di. 
Ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, zi­ya­ret­ten ve Ço­rum İl Ko­or­di­na­tör­lü­ğü’nün ve­fa­lı dav­ra­nı­şın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Şim­şek, "Dev­le­ti­min, TKDK ara­cı­lı­ğıy­la yap­tı­ğı des­tek­le­me ile ha­ya­li­mi ger­çek­leş­tir­me­nin, AB stan­dart­la­rın­da bir iş­let­mey­le ül­ke­miz hay­van­cı­lı­ğı­na hiz­met ede­rek kat­kı sağ­lı­yor ol­ma­nın, TKDK’ya olan ta­ah­hüt­le­ri­mi ye­ri­ne ge­ti­re­rek pro­je­min iz­le­me dö­ne­mi­ni de ta­mam­la­ma­nın ver­di­ği mut­lu­lu­ğu ve gu­ru­ru ya­şı­yo­rum. Bu pro­je­nin ger­çek­leş­me­sin­de her za­man ya­nım­da olan ba­bam Mus­ta­fa Şim­şek'e ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2018, 18:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER