Si­yo­nist İs­ra­il re­ji­mi­nin kat­li­amın­da şe­hit dü­şen­le­re Al­lah’tan rah­met di­le­yen Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, “Fi­lis­tin hal­kı­nın zul­me kar­şı meş­ru di­re­ni­şi­ni, va­tan­la­rı­na dön­mek için ver­dik­le­ri her tür­lü meş­ru mü­ca­de­le­yi des­tek­li­yo­ruz.” de­di. 

Fi­lis­tin hal­kı­nın ta­raf ol­du­ğu her tür­lü ateş­kes ve an­laş­ma­yı önem­se­dik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­at­cı, "Tek amaç­la­rı Si­yo­nist­ler ta­ra­fın­dan zor­la çı­ka­rıl­dık­la­rı va­tan­la­rı­na ge­ri dö­nüş ira­de­si­ni gün­de­me ta­şı­mak ve Gaz­ze'ye 2006'dan be­ri uy­gu­la­nan hak­sız ve gay­ri in­sa­ni ab­lu­ka­nın kal­dı­rıl­ma­sı ta­lep­le­ri­ni dün­ya­ya du­yur­mak olan Gaz­ze­li kar­deş­le­ri­miz kes­kin ni­şan­cı­lar ta­ra­fın­dan he­def gö­ze­ti­le­rek kat­le­di­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar "Bü­yük Dö­nüş Yü­rü­yü­şü" gös­te­ri­le­rin­de 140'tan faz­la Gaz­ze­li kar­de­şi­miz Si­yo­nist re­jim as­ker­le­rin­ce hun­har­ca şe­hit edil­di. Bir­çok ül­ke­ye in­san hak­la­rı­na say­gı gös­ter­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le eko­no­mik ve si­ya­si am­bar­go uy­gu­la­yan ABD ve ba­tı­lı dev­let­ler gi­de­rek da­ha da fa­şist­le­şen ve in­san hak­la­rı­nı yok say­ma­yı bir dev­let po­li­ti­ka­sı ola­rak her ge­çen gün da­ha da ku­rum­sal­laş­tı­ran Si­yo­nist İs­ra­il’e ise as­ke­ri ve si­ya­si des­te­ği­ni ar­tı­ra­rak de­vam et­mek­te­dir. Bü­tün dün­ya­nın iti­raz­la­rı­na kar­şın Ku­düs’ü İs­ra­il’in baş­ken­ti ola­rak ta­nı­ya­rak bü­yü­kel­çi­li­ği­ni Ku­düs’e ta­şı­yan ABD, ırk­çı Ya­hu­di Ulus Dev­let Ya­sa­sı’nı da des­tek­li­yor. Fi­lis­tin hal­kı­nı ve ken­di va­tan­la­rın­da­ki meş­ru hak­la­rı­nı in­kar eden, Arap­ça­yı res­mi dil ol­mak­tan çı­ka­ran, mev­cut ırk­çı ve ay­rım­cı po­li­ti­ka­la­rı ya­sal­laş­tı­ran bu apart­he­id ya­sa­sı­nın Trump dö­ne­min­de gün­de­me ge­ti­ril­me­si ke­sin­lik­le te­sa­düf de­ğil." de­di.

‘SÜR­GÜN VE SOY­KI­RIM, Sİ­YO­NİST IRK­ÇI ZİH­Nİ­YE­TİN KA­RAK­TE­Rİ’
Si­yo­nist­le­rin bü­tün hu­kuk­suz­luk­la­rı­na açık ve şart­sız des­tek ve­ren Trump ve evan­je­list neo­con eki­bi­nin ver­di­ği ce­sa­ret, Si­yo­nist re­ji­min az­gın­lık­ta had­di aş­ma­sı­nın da te­mel ne­de­ni ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­at­cı, "Bu al­çak­ça gü­ven ve güç­le, son gün­ler­de Gaz­ze’ye sa­vaş uçak­la­rı, tank ve top­lar­la sal­dı­rı­lar dü­zen­le­ye­rek kar­deş­le­ri­mi­zi kat­le­den te­rö­rist İs­ra­il re­ji­mi­nin sal­dı­rı­la­rı kar­şı­sın­da, özel­de Gaz­ze ge­nel­de ise Fi­lis­tin hal­kı meş­ru di­ren­me hak­kı­nı kul­la­na­rak im­kan­sız­lık­lar için­de ken­di­si­ni sa­vun­mak­ta­dır. Ön­ce­ki gün­kü sal­dı­rı­lar­da dört Fi­lis­tin­li kar­de­şi­miz şe­hit düş­müş, on­lar­ca­sı da ya­ra­lan­mış­tır. Ge­ce sa­at­le­ri­ne ka­dar Gaz­ze’ye uçak­lar­la, top­lar­la, tank­lar­la sal­dı­ran İs­ra­il re­ji­mi Gaz­ze hal­kı­nın di­re­ni­şi kar­şı­sın­da ka­yıp­lar ve­rin­ce ateş­ke­se ra­zı ol­muş­tur. El­bet­te Fi­lis­tin hal­kı­nın ta­raf ol­du­ğu her tür­lü ateş­kes ve an­laş­ma­yı önem­si­yo­ruz. Da­ha az ölüm ve da­ha az yı­kım ge­ti­re­cek ateş­ke­si des­tek­li­yo­ruz. An­cak şu­nu da açık ve net ola­rak söy­lü­yo­ruz ki her tür­lü ah­la­ki de­ğer­den yok­sun bir te­rör dev­le­ti olan fa­şist İs­ra­il re­ji­mi, Fi­lis­tin top­rak­la­rın­dan ta­ma­men sö­kü­lüp atıl­ma­dık­ça hiç­bir ateş­kes ve hiç­bir an­laş­ma böl­ge­de ka­lı­cı bir ba­rı­şı, Fi­lis­tin hal­kı­nın gü­ven­li­ği­ni ve böl­ge­sel hu­zu­ru müm­kün kıl­maz. Ta­rih bu­nun şa­hi­di­dir. Da­ha ön­ce ya­pı­lan hiç­bir ateş­ke­se ve da­ha­sı hiç­bir ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­ya sa­dık kal­ma­yan ah­lak­sız Si­yo­nist re­ji­min si­ci­li son de­re­ce kir­li­dir. Kat­li­am, sür­gün ve soy­kı­rım Si­yo­nist ırk­çı zih­ni­ye­tin ka­rak­te­ri­dir."


Me­mur-Sen ola­rak, 1 mil­yon üye­siy­le Tür­ki­ye’nin en bü­yük sen­di­ka­sı ve STK’sı ola­rak, Fi­lis­tin hal­kı­nın zul­me kar­şı meş­ru di­re­ni­şi­ni, va­tan­la­rı­na dön­mek için ver­dik­le­ri her tür­lü meş­ru mü­ca­de­le­yi des­tek­li­yo­ruz. Dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de maz­lu­mun, hak­lı­nın ya­nın­da, zul­mün ise kar­şı­sın­da­yız. Baş­ta BM ol­mak üze­re, bü­tün ulus­la­ra­ra­sı ve böl­ge­sel ka­rar alı­cı­lar ile İs­lam ül­ke­le­ri­ni, Fi­lis­tin­li­le­rin çığ­lı­ğı­nı duy­ma­ya, Si­yo­nist re­ji­min zul­mü­nü gör­me­ye, Si­yo­nist İs­ra­il sal­dır­gan­lı­ğı­nı dur­dur­ma­ya, gay­ri in­sa­ni ve hu­kuk­suz Gaz­ze ab­lu­ka­sı­nı son­lan­dır­ma­ya ve Fi­lis­tin hal­kı­nın maz­lu­mi­ye­ti­ni gi­de­re­cek adil bir çö­zü­me des­tek ver­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.Si­yo­nist İs­ra­il te­rö­rü­nün şe­hit et­ti­ği kar­deş­le­ri­mi­ze yü­ce Rab­bi­miz­den rah­met, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar, iz­zet ve onu­run sem­bo­lü Fi­lis­tin hal­kı­na ve şe­hit­le­ri­mi­zin ai­le­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz. Ya­şa­sın Fi­lis­tin di­re­ni­şi­miz!”     (Ha­ber Mer­ke­zi)