60 yıl sonra buluştular

İlk açı­lan imam ha­tip li­se­le­rin­den me­zun olan isim­ler, ÖN­DER İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Bur­sa’da bi­ra­ya gel­di. 

60 yıl sonra buluştular

İlk açı­lan imam ha­tip li­se­le­rin­den me­zun olan isim­ler, ÖN­DER İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Bur­sa’da bi­ra­ya gel­di. 
7 oku­lun ilk me­zun­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı, “60. Yıl Ve­fa Ge­ce­si” prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma ya­pan ÖN­DER Ge­nel Baş­ka­nı Ha­lit Be­ki­roğ­lu, “Aç­tı­ğı­nız o yol­da aşk­la, he­ye­can­la ve umut­la yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. Biz­ler bu umu­du­mu­zu so­nu­na ka­dar mu­ha­fa­za ede­ce­ğiz” de­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ÖN­DER İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği ve Bur­sa İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği (BİH­MED) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len “Ön­cü­ler­le 60. Yıl Ve­fa Bu­luş­ma­sı” prog­ra­mı 1-5 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da Bur­sa İne­göl’de bu­lu­nan Oy­lat Kap­lı­ca­la­rın­da ger­çek­le­şi­yor. Ve­fa Ge­ce­si ise İne­göl Be­le­di­ye­si Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.


7 İMAM HA­Tİ­BİN ME­ZUN­LA­RI
Ge­ce­ye 1951 yı­lın­da Tür­ki­ye’de ye­ni­den açı­lan 7 imam ha­ti­bin 1958 yı­lın­da me­zun ol­muş ilk öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı. İs­tan­bul, An­ka­ra, Ada­na, Kon­ya, Kay­se­ri, Kah­ra­man­ma­raş ve Is­par­ta’dan me­zun olan ilk isim­le­rin ya­nı­sı­ra, ge­ce­ye Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali­nur Ak­taş, İne­göl Be­le­di­ye Baş­ka­nı Al­per Ta­ban, Ye­ni­şe­hir Kay­ma­ka­mı Su­at Se­yi­toğ­lu, İne­göl Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Ya­vuz Uğur­dağ, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Na­zif Yıl­maz, ÖN­DER Ge­nel Baş­ka­nı Ha­lit Be­ki­roğ­lu, ÖN­DER es­ki Ge­nel Baş­ka­nı İb­ra­him Sol­maz, Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı İs­ma­il Ça­kır, De­met Tez­can, Ge­nel Baş­kan Da­nış­ma­nı Sab­ri Otağ, An­ka­ra Tem­sil­ci­si Enes Şiş­man ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.

 

‘GENÇ­LE-Rİ­MİZ YE­Nİ ME­DE­NİYE­TİN ÖN­CÜ­LE­Rİ OLA­CAK’
Prog­ram Cem Sul­tan AİHL Öğ­ren­ci­si Al­per Üs­küp­lü’nün Ku­ran’ı Ke­rim ti­la­ve­tiy­le baş­la­dı. ÖN­DER ve imam ha­tip ta­nı­tım film­le­ri­nin gös­te­ri­miy­le de­vam eden prog­ram­da ÖN­DER Ge­nel Baş­ka­nı Ha­lit Be­ki­roğ­lu da bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı yap­tı. “Her bi­ri­ni­zin el­le­rin­den öpü­yo­rum. Rab­bim si­zin aç­tı­ğı­nız yol­dan ni­ce gü­zel hiz­met­ler yap­ma­yı biz­le­re na­sip et­sin” di­yen Be­ki­roğ­lu, na­sıl ki, 28 Şu­bat­lar­da ve 15 Tem­muz­lar­da vaz­geç­me­yip üzer­le­ri­ne dü­şe­ni yap­tı­lar­sa bun­dan son­ra da bu umu­du so­nu­na ka­dar mu­ha­fa­za ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ek­sik­lik­le­re, ha­ta­la­ra çok faz­la ta­kıl­ma­nın asıl he­def­ten uzak­laş­tı­ra­ca­ğı­nı be­lir­ten Be­ki­roğ­lu, “Si­zin o öğ­ren­ci­le­ri ye­tiş­tir­di­ği­niz dö­nem­de imam ha­tip­li­le­rin gün ge­le­cek bu ül­ke­de önem­li iş­ler ya­pa­ca­ğı­na olan inan­cı­nı­zı siz ifa­de et­miş­ti­niz, Al­lah’a şü­kür bu ger­çek­leş­ti. Biz şim­di şu­na ina­nı­yo­ruz bu­gün il­gi­len­di­ği­miz genç­ler sa­de­ce Tür­ki­ye’de de­ğil bü­tün İs­lam dün­ya­sın­da if­rat­tan-tef­rit­ten uzak çok gü­zel iş­le­re ön­der­lik, ön­cü­lük ve imam­lık ya­pa­cak­lar. İn­san­lı­ğa yö­ne­lik ye­ni­den in­şa edi­le­cek me­de­ni­ye­tin de ön­cü­le­ri ola­cak­lar” di­ye ko­nuş­tu.

‘TO­RU­NU­MUN TO­RU­NU­NUN İMAM HA­Tİ­BE GİT­Tİ­Ğİ­Nİ GÖR­MEK İS­Tİ­YO­RUM’
İlk me­zun­lar adı­na Kon­ya İmam Ha­tip Li­se­si 1958 yı­lı me­zu­nu ola­rak bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı ya­pan Prof. Dr. Hay­ret­tin Ka­ra­man da, “Biz imam ha­tip­li­ler ola­rak ker­van­ba­şı Al­lah’ın sev­gi­li­si olan bu ker­va­nın de­va­mı ol­mak is­ti­yo­ruz. Bu na­sıl olur? Kay­bol­muş ne­sil­le­ri, üm­me­tin ka­yıp ço­cuk­la­rı­nı tek­rar di­ni­mi­ze ve me­de­ni­ye­ti­mi­ze ka­zan­mak­la olur” de­di. 
60 yıl­dır bu yol­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­man, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Şu tab­lo­ya ba­kın, bu bi­le ümit ver­me­li in­san­la­ra. Al­la­ha şü­kür to­ru­nu­nun ço­cuk­la­rı imam ha­tip mek­tep­le­ri­ne gi­den­ler var, in­şal­lah to­ru­nu­mun to­ru­nu­nun da imam ha­ti­be git­ti­ği­ni gör­mek için ya­şa­mak is­te­rim. On­lar bu za­ma­nın ol­ma­sı ge­re­ken ço­cuk­la­rı ve imam ha­tip­li­le­ri, biz de ken­di za­ma­nı­mı­zın. Bi­ri­ni di­ğe­rin­den üs­tün gör­mü­yo­rum.”

‘Bİ­ZİM İÇİN YIL­DIZ OL­DU­NUZ’
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Na­zif Yıl­maz da ko­nuş­ma­sın­da ilk me­zun­la­ra ses­le­ne­rek, “Biz siz­le­rin yaz­dı­ğı­nız eser­ler­le ye­tiş­tik. Bi­ze hep si­zi ör­nek gös­ter­di­ler, imam ha­tip­li ola­cak­sa­nız öy­le olun di­ye. Bu uf­ku­muz hiç kay­bol­ma­dı. Bi­zim için yıl­dız ol­du­nuz” de­di. Bu­gün 1645 imam ha­tip li­se­si, 3 bin 167 imam ha­tip or­ta­oku­luy­la top­lam 5 bin 202 imam ha­tip oku­lu ol­du­ğu bil­gi­si­ni ve­ren Yıl­maz, 505 bin li­se­de, 763 bin or­ta­okul­da, 131 bin açık li­se­de, 10 bin çok prog­ram­lı li­se­de ol­mak üze­re ol­mak üze­re 1 mil­yon 411 bin imam ha­tip öğ­ren­ci­si­nin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yıl­maz, “Biz bu sa­yı­la­rın için­de ni­te­li­ği ni­ce­li­ğe kur­ban et­me­ye­lim de­dik. Biz key­fi­ye­ti ih­mal et­me­den ke­mi­ye­ti mer­ke­ze alan bir ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

‘BU YO­LUN YOL­CU­SU­NU ÇO­ĞALT­MAK GÖ­RE­Vİ­MİZ’
Prog­ra­ma ev sa­hip­li­ği ya­pan Bur­sa İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği (BİH­MED) Baş­ka­nı Ka­dir Oruç ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı söy­le­di: Her ge­çen gün bu yo­lun yol­cu­su­nu ço­ğalt­mak gö­re­vi­miz ol­du. Bu­gün Bur­sa’da 154 imam ha­tip oku­lun­da öğ­ren­ci­le­ri­miz eği­tim ve öğ­re­ti­me de­vam edi­yor. Ön­cü­ler ola­rak bu da­ve­te ka­tıl­ma­nız he­pi­mi­zi çok mut­lu et­ti, te­şek­kür edi­yo­rum.
Ön­cü­le­re Ve­fa Prog­ra­mı, ilk imam ha­tip me­zun­la­rın­dan 7 ili tem­si­len çe­şit­li isim­le­re pla­ket­le­rin ve­ril­me­siy­le so­na er­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
çorumlu
çorumlu - 4 yıl Önce

Sayın hocam torunun torunu cennete girmek için istiyor Yok öyle yağma hoca bu insanlara faiz konusunda fetva vererek yaptıklarını çekmeden gidilmez

ismet
ismet - 4 yıl Önce

oğlu ve yeğenleri rektör olacaksa faiz neki getir her türlü fetvayı versin...sorun olmaz

SIRADAKİ HABER